Hz. Muhammed’in Merhameti

Peygamberimiz (s.a.v.) çok merhametli bir insandı. Çünkü,

َ6 ْلع ِ ًَة ل َّ رَ ْz َ َ اك اِلا َْسْلن ار َا`َ َوم

“O alemlere rahmet olarak gönderilmiştir” (Enbiya 21/107)

Bir gün torunu Hasan’ı öpmüştü. Bunu gören Akra’ b. Habis, “Benim on çocuğum var hiç birini öpmedim” demiştir. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.)

, ْ ْ َحم ْ لاَ يُر ْ َحم لاَ يَر َ ْن م

“Merhamet etmeyene merhamet edilmez” buyurmuştur.

Sahabeden Enes (r.a.),

اO رَُسولِ ِ ْن ِ َالِ م ِ ي َ بِالْع ْ َحم ا ار ا َحًد َ ْ ُتَ اي َا رََ م

“Çoluk çocuğuna Peygamberden daha merhametli bir kimse görmedim” demiştir.

Peygamberimiz (s.a.v.) mü’minlere karşı da çok merhametli idi. Yüce Allah onu, Kur’an’da,

 ِ يم رَح dف رَ ُؤ 6َ ِ ن ِ … بِ ْالمُ ْؤم

“Mü’minlere karşı çok merhametli ve şefkatlidir” diye tanıtmıştır.

Peygamberimizin kendisi çok merhametli olduğu gibi diğer insanların da merhametli olmalarını istemiş ve

ُ ُ ْ َحم َر ُ النَّ َ اس لاَي ْ َحم لاَ يَر َ ْن م

“İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez” buyurmuştur.

İnsanlara iyilik etmek, merhametin ürünüdür, insanların kusurunu bağışlamak merhametin sonucudur. İnsanları sevmek de merhametten kaynaklanır. İnsan,“öfkelenebilecek” kabiliyette yaratılmıştır. Ancak insan eğitim ve terbiye ile öfkesine sahip çıkmasını öğrenebilir. Öfkeye sahip çıkmayı öğrenmenin en iyi yolu Hz. Muhammed (s.a.v.)’ı örnek almaktır. Kısaca değindiğimiz bu altı ilke, fert ve toplumlar için hayatî öneme haiz kurallardır.

“Adalet”; siyasî, içtimâî ve iktisâdî adaletin, hukuk devletinin, kişi, aile ve toplum haklarına uymanın;

“İhsan”; sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın, çalışma ve kalkınmanın;

“Takva”; kötülüklerden ve kirliliklerden korunmanın, temiz toplum olmanın, fazilet ve ahlakın,

“İstikamet”; özde, sözde ve bütün işlerde dürüst olmanın;

“Hilm”; hoşgörülü olmanın, insan hak ve hürriyetlerine, yaşama hakkına, fikir ve düşüncelerine saygılı olmanın,

“Merhamet”; birlik ve beraberliğin, huzur ve barışın temininde baş tacı edilmesi gereken ilkelerdir. Bu ilkelerden hiç bir fert ve toplum müstağni olamaz. Bu itibarla Hz. Muhammed (s.a.v.), bütün insanlar için en güzel bir örnektir.

Peygamber

Dini; insanlara tebliğ eden,sözlü ve uygulamalı olarak açıklayan peygamberdir. Kur’an’da “resul” ve “nebi” kelimeleri ile ifade edilen “peygamber”, Farsça bir kelime olup “haber getiren” demektir. Kur’an’da Peygamberimiz (s.a.v.)’e bazen “nebi” bazen de “resûl” kelimesiyle hitap edilmiştir.Peygamberimiz (s.a.v.) hem nebî hem resuldür.

Peygamberlik çalışmakla elde edilecek bir görev değildir.

 ه … َُ ت َ َسال ِ ل ر ُ َ [ع ْ َ ث ُ ْ حي َ ُ لم َ ع ْ ا َ … ا ُOَ

“… Allah, elçiliği kime vereceğini en iyi bilir…” Peygamberlerin ilki, Adem (a.s.) sonuncusu da Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir.

Peygamberlerin bir kısmının ismi, Kur’an’da zikredilmiş (25 veya 28), bir kısmının ise zikredilmemiştir. Yüce Allah, bu gerçeği şöyle bildirmektedir:

 ص ْ ص ُ ق ْ َ ن ْU َ ن ْ َ م ْ هم ُْ ن ِ وم ك َ َ ْ لي َ َولََقْد َ ارَْسْلنَا رُ ُس ًلا مِ ْن َ قبْلِ َك مِنُْهمْ مَ ْن َ ق َص ْصنَ َ ا ع ك … َ ْ لي َ ع

“(Ey peygamberim!) Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var…” (Mü’min 40/78)

Ebu Zer’il-Ğıfârî;

– Ya Resulallah! Nebilerin evveli hangisidir, diye sormuş Peygamberimiz (s.a.v.) de; Adem’dir demiştir.

– O nebi mi idi diye sormuş, evet nebi idi cevabını vermiştir.

– Ya Rasulallah! Nebilerin sayısı kaçtır, diye sormuş, 124.000 dir diye cevap vermiştir.

– Ya Rasulallah! Onlardan kaçı resuldür demiş, 315’i (veya 313’ü) cevabını vermiştir.

Peygamberlerin hepsi aynı derecede değildir. Şu ayet bu gerçeği ifade etmektedir:

 ْ هم ُ ض َ ْ ع َ ع ب فَ َ َ ور تِْل َك الرُّ ُسُل َ ف َّضْلنَا بَعْ َضُهمْ َ عَ\ بَعْ ٍض مِنُْهمْ مَ ْن َ كَّلمَ ُ اOَ ات … ج ٍ َ َ در َ

“O peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmı ile konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir…” (Bakara 2/253)

Peygamberlerin bir kısmı azim sahibi büyük peygamberlerdir. Bunlar; Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed (s.a.v.)’dir.24 Bu peygamberler aynı zamanda peygamberlerin seyyidleridir. Hz. Muhammed (s.a.v.) ise bu beşinin seyyididir. Kıyamet gününde de insanların seyyidi olacaktır. Öncekilerin ve sonrakilerin en değerli insanı Hz. Muhammed (s.a.v.)dir.

Amerikalı Yahudi asıllı Jules Masserman, Time Dergisi’nde  “Liderler Nerede” başlıklı yazısında bir çok tarihi şahsiyeti tahlil ettikten sonra,”bütün zamanların en büyük lideri Muhammed’dir” demiştir. Yine Amerikalı yazar Michael H. Hart, dünyada etkili olmuş 100 kişiyi tanıtan bir eser yazmış, ilk sırayı Peygamberimize vermiştir.

Fransız tarihçisi La Martin, Hz. Muhammed (s.a.v.) için, “Ondan daha büyük insan var mıdır?” diye sormuş ve “ondan daha büyük insan yoktur, Muhammed gerçekten en büyüktür” demiştir.

Kıyamet gününde “Hamd Sancağı” Hz. Muhammed (s.a.v.)’e verilecek, bütün peygamberler onun bu sancağı altında toplanacaklardır.

Kıyamet gününde Muhammed ümmeti, insanlara, Muhammed (s.a.v.) da Müslümanlara ve diğer ümmetlerin şahitlerine şahitlik edecektir. Hz. Muhammed (s.a.v.) diğer peygamberlerden farklı olarak bütün insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderilmiştir.

Peygamberimiz (s.a.v.); İbrahim (a.s.)’in duası,34 ve İsa (a.s.)’ın müjdesidir. (Saf 61/6)

 َ َالمِ َ6 ْلع ِ ًَة ل َّ رَ ْz َ َ اك اِلا َْسْلن َ َ ا ار َوم

“Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.” (Enbiyâ 21/107)

Bizlere Allah’ın bir lütfu ve nimetidir:

 …ْ ِ م ِه ُْفس ان ْنَ ِ ْ رَُسولاً م َ َث فِيهِ م ْذ بَع ِ ِ َ6 ا ن ِ اO َ عَ\ ْ المُ ْؤم مَ َّن ُ لََقْد

“Andolsun Allah mü’minlere kendi içlerinden bir peygamber göndermekle büyük lütufta bulunmuştur…” (Âl-i İmrân 3/164)

ه ْذن ِ ا ِ اO ب ِ َ ِ ًا ا ا * وَداعِ ي َ ً ِ ير ِذ ا ون َ ً ّ ر ِ َش ُب ا وم ًد َ ِ َ َ اك َ اه َْسْلن ار نَّا`َ ِ ُّ ا ِى َا النَّب َ َااُّP ي ًfا ِ اجا مُن ً َ ‘ِ َو

“Ey peygamber! biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı, davetçi, aydınlatıcı ve ışık veren bir kandil olarak gönderdik.” (Ahzâb 33/45-46)

Müminlerin şefaatçisidir.

d ِ يم رَح dف رَ ُؤ 6َ ِ ن ِ … بِ ْالمُ ْؤم

“… Mü’minlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe 9/128)

Uyulacak, arkasından gidilecek en güzel örnektir.

. َ ْم َو والْي ْ ُج َ وا اOَ َ ْن َ ك َ ان يَر ِ لم َdة ح َسن ة َ dَ ا ْسو اOُ ْ ِ  رَُسولِ ِ لََقْد َ ك َ ان لَ ُكم ًfا ِ اO َ كث َ َ وَذ َكر َ َ ِ ر ْالاَخ

“Andolsun ki Resulullah’da sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için en güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb 33/21) ayeti bu gerçeği ifade etmektedir. Âyette geçen “üsve-i hasene”; uyulacak, arkasından gidilecek en güzel örnek, nümune-i imtisal demektir. Peygamberimiz (s.a.v.), kimler için ve hangi konularda örnektir?

Âyette, “sizin için” denilmektedir. Bundan maksat, Müslümanlardır. Âyette, Hz. Peygamberi örnek alacakların üç niteliği zikredilmiştir:

 1. Allah’ın sevabını ümit edenler,
 2. Ahireti arzu edenler,
 3. Allah’ı çok zikredenler.

Allah’ın sevabını ümit etmeyen, ahiret gününe imanı olmayan ve Allah’ı zikretmek hatırına bile gelmeyen kimseler, Resulüllah’ı kendilerine örnek ve rehber edinmezler. Peygamberimiz (s.a.v.); iman, ibadet ve ahlakta, zorluklara tahammülde, azim ve iradede, söz, fiil ve davranışlarda âyette vasıfları zikredilenler için bir nümune-i imtisaldir.

Peygamberimiz (s.a.v.)’in din ile ilgili görevi sadece ilâhî vahyi insanlara tebliğ etmekten ibaret değildir. Eğer Peygamberin görevi sadece dini tebliğ olsaydı, o insanlara örnek gösterilmezdi. Peygamberimiz (s.a.v.) hem dini insanlara tebliğ etmiş hem din kurallarını sözlü ve uygulamalı olarak açıklamıştır. Kur’an’da yer almayan konularda hükümler, kurallar ortaya koymuştur.

 

 

Hz. Muhammed ve Sünnetleri

Peygamber Efendimizin sünnetleri;

 1. Alışverişte Pazarlık yapmak
 2. Artık bırakmamak
 3. Misafire ilgi göstermek
 4. Birbirini sevmek
 5. Çocukların başını okşamak
 6. Sevdiğini söylemek
 7. Yastıksız yatmamak
 8. Sohbet etmek
 9. Affetmek
 10. Sessiz ağlamak
 11. Yerde yemek yemek
 12. Ekmeği elle koparmak
 13. Kıyafeti katlamak
 14. Koşmamak
 15. Koku sürmek
 16. Çalışmak
 17. Teşekkür etmek
 18. Yemeklerin ağzını kapatmak
 19. Yünlü güzel elbiseler giymek
 20. Saç uzatmak
 21. Saç kısaltmak
 22. Saç örmek
 23. Çatlak bardaktan su içmemek
 24. Heybetli görünmek
 25. Perşembe günü tırnak kesmek
 26. Beyaz yeşil giyinmek
 27. Kabak yemek
 28. Ölümü hatırlamak
 29. Yeri gelince konuşmak
 30. Süt içmek
 31. Yoldaki engeli kaldırmak
 32. Doymadan kalkmak
 33. Düzenli olmak
 34. Ezanı dinlemek
 35. Yemeği yavaş yemek
 36. Hasta iken hamdetmek
 37. Mideyi 1/3 su. 1/3 yemek. 1/3 hava alacak şekilde boş bırakmak
 38. Sıcak yemeği üflemeden yemek
 39. Paylaşırken çok olanı diğerine vermek
 40. Kötülüğe iyilik ile mukabele etmek
 41. Yolda yürürken konuşmamak,
 42. Ezan okunurken hiçbirşey yapmadan oturmak,ve tekrar etmek
 43. Her işe besmele ile başlamak,
 44. Cuma günü tırnak kesmek,
 45. Her cuma sadaka vermek,
 46. Suyu üç yudumda içmek,
 47. Bir şey yerken üç parmakla yemek,
 48. Orucu su veya hurma ile açmak,
 49. Yatarken sağ tarafa yatmak,
 50. Misafirliğe giderken tatlı götürmek,
 51. Her şeyi giyerken sağdan giymek, çıkarırken soldan çıkarmak,
 52. Kırk gün hiç ara atlatmadan aç karnına siyah kuru üzüm yemek,
 53. Evden her çıkarken taze abdest almak,
 54. Tuvalete ve banyoya sol ayakla girip, sağ ayakla çıkmak,
 55. Cami ve medreselere sağ ayakla girip, sol ayakla çıkmak,
 56. Yolda ayağa takılan herşeyi kenara koymak,
 57. Banyo ve tuvalete tükürmemek,
 58. Tuvaletten çıkınca elleri yıkamak,
 59. Hasta ve yaşlıları ziyaret etmek,
 60. Meyvenin çekirdeğini sol elle çıkarmak,
 61. Yüzme öğrenmek ve ok atmayı bilmek,
 62. İnsanları yüzüne karşı övmemek,
 63. Yemek yerken başkalarının yediğine bakmamak,
 64. Yemek yerken kendi önünden yemek,
 65. Sabah kalkınca üç kere burnunu sümkürmek,
 66. Cuma günleri beyaz elbise giymek,
 67. Ayakkabıları düzüne çevirip giymek,
 68. Sofraya oturmadan elleri yıkamak,
 69. Sofrada yeşillik ve sirke bulundurmak,
 70. Yemek tabağının dibini sıyırmak,
 71. Sofra kırıntısını sağ elin işaret parmağı ile yemek,
 72. Sofraya iyice acıkmadan oturup, doymadan kalkmak,
 73. Toplulukta gizli konuşmamak,
 74. Mezar başlarını okumamak,
 75. Misafire hoşaf suyu ikram etmek,
 76. Kurban bayramında, kurbanın kemiklerini kırmadan toprağa gömmek,
 77. Arabaya binice”3 kere elhamdülillah, 3 kere allahu ekber, 1 kerede la ilahe illallah”demek,
 78. Yemekten sonra tatlı yemek,
 79. Lapıya gelen çocuğa bir şey vermek,
 80. Hergün 100 tane estağfirullah demek,
 81. Öğle uykusu uyumak,
 82. Gülsuyu kullanmak,
 83. Sofraya büyüklerden önce oturmamak,
 84. Kendi önünden yemek, aç gözlülük yapmamak,
 85. Güler yüzlü olmak, kusurları af ile karşılamak,
 86. Sıla-i rahîm yapmak (akraba ziyareti),
 87. İlk verilen sözün tutulmak,
 88. Konuşurken gözbebeğinin içine bakarak konuşmak,
 89. İyiliği en çok emretmek, kötülüğü nahyedmek
 90. Selâm vermek ve yemeği iki öğün yemek,
 91. Tane tane konuşmak, anlaşılmayan şeyi 3 kere anlatmak,
 92. Her gece göze sürme çekmek,
 93. Misvak kullanmak,
 94. Kötülük yapana iyi muamele etmek,
 95. Gusülden sonra iki rekat namaz kılmak,
 96. Tuvalete girerken çıkarken dua etmek,
 97. Cuma gününde et yemek,
 98. Tesbihat okumak
 99. Saç taramak
 100. Sağ elini kaldırıp oturmak
 101. Dizleri üzerine oturmak
 102. Otururken bağdaş kurmak
 103. Yatarken Felak Nas okumak
 104. Dizleri karnına doğru çekip yatmak
 105. Sol eli dizleri üzerine koyup yatmak
 106. Sağ eli yanağının altına koymak
 107. Kıbleye yönelip yatmak
 108. Sağ elle alıp sağ elle vermek
 109. Misafir ağırlamak
 110. Misafire ilgi göstermek
 111. Misafiri uğurlamak
 112. Misafiri tekrar davet etmek
 113. Davete icabet etmek
 114. Birbirine sabretmek
 115. Birbirinin kusurunu örtmek
 116. Sohbet etmek
 117. Arkadaş ziyaretinde bulunmak
 118. Çalışmak
 119. Hal hatır sormak
 120. Sadaka vermek
 121. Dişleri fırçalamak ve beş vakit misvaklamak
 122. Kapıyı üç kere çalmak Kim o denildiğinde ismini söylemek
 123. Kapı açıldığında yan durmak
 124. Aynaya bakınca dua etmek
 125. Kapıdan sağdan girene yol vermek
 126. Birbirini uyarmak
 127. Kur’an-ı Kerim ve tefsir okumak
 128. Ayakkabı giymeden önce silkelemek
 129. Tuvaletten sonra üç kere elleri yıkamak
 130. Tuvaletin kabını su dolu bırakmak
 131. Tuvalette ve banyoda konuşmamak
 132. Birbirine güzel koku ikram etmek
 133. Elleri ve yüzü kurulamamak
 134. Elleri ve yüzü yemekten önce kurulamak
 135. Abdest alırken yüzüğü çevirmek
 136. Malayani (boş) konuşmamak ve dinlememek
 137. Secdeyi sünnet üzere katlamak
 138. Dua ederken elleri yere kapatmak
 139. Gusülden sonra ayakları soğuk su ile yıkamak
 140. Temiz giyinmek
 141. Sabah uyanınca el yıkamak
 142. Yemekte güzel konuşmak
 143. Birbirine iltifat etmek
 144. Birbirine süt ikram etmek
 145. Birbirine yastık ikram etmek
 146. İstişare yapmak
 147. Yardımlaşmak
 148. Sürmek ile dışarı çıkmamak
 149. Gıybet etmemek
 150. Gıybet edince uyarmak
 151. İhlaslı olmak
 152. Gelen misafire yer vermek
 153. Ayaktakine yer vermek
 154. İsraf etmemek Işıkları söndürmek
 155. Kapıyı örtmek
 156. Ahireti çok düşünmek
 157. Hz. Usame’yi sevmek
 158. İlim öğretmek
 159. Kaşları düzeltmek
 160. Yumurtayı yıkamak
 161. Sebze ve eti yıkamak
 162. Akşam bulaşık bırakmamak
 163. Vakıa Suresini okumak
 164. Yerde yemek yemek
 165. Ekmeği elle koparmak
 166. Kıyafeti katlamak
 167. Sahur yapmak
 168. Koşmamak
 169. Yemeğe besmele ile başlamak
 170. Oturarak su içmek ve besmele çekmek
 171. Su içerken kıbleye yönelmek
 172. Suyu üç yudumda içmek
 173. Koku sürmek
 174. İğne iplik taşımak
 175. Silah taşımak
 176. Saçını ortadan ikiye ayırmak
 177. Etli yemek yedikten sonra Kur’an-ı Kerim okumak
 178. Çatlak bardaktan su içmemek
 179. Paylaşırken çok olanı diğerine vermek
 180. Çorbaya sinek düştüğünde iki kanadı batırmak
 181. Yürürken hızlı ve yere bakarak yürümek
 182. Heybetli görünmek
 183. Hoşlanmayınca yüzünü ekşitip sonra sebebini söylemek
 184. Cuma günü gusül abdesti almak
 185. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek
 186. Yavaş ve tane konuşmak
 187. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak
 188. Musibetle karşılaşınca Allah’ı anmak
 189. İnsanlara önce müjdeleyip sonra korkutmak
 190. Akşam namazında Kafirun ve İhlas okumak
 191. Abdest alırken göz pınarlarını meshetmek
 192. Beyaz ve yeşil giyinmek
 193. Teheccüd kılmak
 194. Tebessüm etmek
 195. Eşikte oturmamak
 196. Teşekkür etmek
 197. Yemek ısıtmak ve sıcak yemek yememek
 198. Tesbih çekmek Dua etmek
 199. Üç kez sarılmak
 200. Selavatlaşmak
 201. Allah CC anılan meclislerde adaba uygun bulunmak
 202. Dua ederken elleri yüzüne kapatmak
 203. Dua ederken elleri havaya kaldırmak
 204. Birbirine Allah CC rızasını hatırlatmak
 205. Sinirlenince ayakta iken oturmak, otururken yatmak, geçmiyorsa abdest almak, yine olmuyorsa namaz kılmak
 206. Kur’an ahlakı üzere yaşamak
 207. İnsanlara güzel ahlakla muamele etmek
 208. Allah CC korkusu ile ağlamak
 209. Allah CC hakkında hüsnü zan etmek
 210. Kahvaltıda yedi zeytin yemek
 211. Teravih kılmak
 212. Namazın sünnetlerini kılmak
 213. Yemeğe abdestli oturmak
 214. Yeri gelince konuşmak
 215. İrşad yapmak Yeri gelince konuşmak
 216. Doymadan kalkmak Mideyi 1/3 su, 1/3 yemek, 1/3 hava ile doldurmak
 217. Yemekten önce su içmek, ortasında ve sonunda içmemek
 218. Düzenli olmak
 219. Cevşen okumak
 220. Güzel düşünmek ve güzel söz söylemek
 221. Yemeği yavaş yavaş yemek
 222. Fatiha’dan sonra amin demek
 223. Abdeste besmele ile başlamak
 224. Abdest üstüne abdest almak
 225. Birbiri hakkında hüsnü zan etmek
 226. İnsanlar arasında üst değişmemek
 227. Kalem defteri yanından ayırmamak
 228. Ayak üstüne ayak atmamak
 229. Hayırlı olan işlerde acele etmek
 230. Açıkta bulunan çalkalayıp içmek
 231. Orucu tuz, zeytin ve hurma ile açmak
 232. Yemekten önce elleri yıkamak
 233. Yemekten sonra ve su içtikten sonra elhamdülillah demek
 234. Yemeğin ortasında dua etmek
 235. Tuvalete girerken ve çıkarken dua etmek
 236. Sağ elle almak vermek
 237. Ayna, tarak ve çakmak taşımak
 238. Yoldan geçene selam vermek ve selam almak
 239. Sıcak yemeği üflemeden yemek
 240. Yemeklerin ağzını kapatmak
 241. Yünlü güzel elbise giymek
 242. Tabaktaki yemeği sünnetlemek
 243. Kabak yemek
 244. Çatalla yemek
 245. İki öğün yemek
 246. Sürme çekmek
 247. Eve girerken tesbih çekmek
 248. Yemeğe tuzla başlamak
 249. Etli yemek
 250. Tuvalete sol ayakla girip sağ ayakla çıkmak
 251. Çok uzun giymemek
 252. Kibirlenmemek, hediyeleşmek
 253. Süt içmek
 254. Yere düşeni üfleyerek yemek
 255. Kerahatle uyumak
 256. Yoldaki engeli kaldırmak Hapşurunca ”Elhamdülillah” demek hapşurana ”Yerhamukullah” karşılığında ” Yehdina ve yehkumullah” demek
 257. Hasta iken hamd etmek
 258. Latife yapmak ve kahkaha ile gülmemek
 259. Alçak gönüllü olmak
 260. Namazı vaktinde kılmak
 261. Boş eve selam vermek

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler

Dua

İlk peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar pek çok peygamber gelip geçmiştir. Gönderilen peygamberlerin sayısı konusunda Kuran’da herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bir hadiste peygamberlerin sayısının 124.000 olduğu, bunlardan 315’ini resullerin teşkil ettiği haber verilmektedir. Fakat bir ayette “Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var. Sana kıssalarını bildirmediğimiz kimseler de var…” (el-Mü’min 40/78) buyrulması göz önünde bulundurulursa peygamberlerin sayısı ile ilgili bir rakam belirlemeksizin “Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar gönderilmiş olan peygamberlerin hepsine inandım, hepsinin hak ve gerçek olduklarını kabul ettim” demek daha uygundur.

Kur’an’da adı geçen peygamberler şunlardır: Âdem, İdrîs, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhim, İsmâil, İshâk, Ya‘kub, Yûsuf, Şuayb, Hârûn, Mûsâ, Dâvûd, Süleymân, Eyyûb, Zülkifl, Yûnus, İlyâs, Elyesa‘, Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ,Muhammed.

Bunlardan başka Kur’an’da üç isim daha zikredilmiştir. Fakat onların peygamber mi, velî mi oldukları konusunda fikir ayrılığı vardır. Bunlar Üzeyir, Lokmân ve Zülkarneyn’dir.

Hz. Muhammed ve Duaları

Dua

Peygamber Efendimiz, nasıl dua edileceğini bize öğretmek için dua etmiştir. Bazıları şunlardır:

“Allah’ım, bizi dostlarınla dost, düşmanlarınla düşman olanlardan eyle!” (Tirmizi)

“Allah’ım, fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen amel ve duadan sana sığınırım.” (Müslim)

“Allah’ım, senden, bilip bilmediğim her hayrı ister, her şerden sana sığınırım.” (Taberani)

“Allah’ım, bizi dünya zilletinden ve ahiret azabından muhafaza eyle!” (Müslim)

“Allah’ım, günahımı affet ve rızkıma bereket ver!” (İ. Ahmed)

“Allah’ım, kötü huy, kötü iş, kötü arzu ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.” (Ebu Davud)

“Allah’ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım.” (Nesai)

“Allah’ım, ölüm anındaki sıkıntılara karşı bana yardım et!” (Tirmizi)

“Allah’ım, beni çok şükreden ve çok sabreden kullarından eyle!” (Bezzar)

“Allah’ım, beni çok zikreden ve emrine uyan kullarından eyle!” (Tirmizi)

“Allah’ım, ilmimi arttır!” (Tirmizi)

“Allah’ım, kulak, göz, dil, kalp ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım.” (Nesai)

“Allah’ım, nankörlükten ve kabir azabından sana sığınırım.” (Müslim)

“Allah’ım, bana hidayet, takva, tok gözlülük ve zenginlik nasip eyle!” (Müslim)

“Allah’ım, bana sıhhat, iffet, güzel ahlak ver ve kaderine rıza göstermemi nasip et!” (Taberani)

“Allah’ım, gazabından rızana, cezandan affına, azabından rahmetine sığınıyorum.” (Müslim)

“Allah’ım, her zorluğu bana kolaylaştır! Dünya ve ahirette afiyet ver!” (Taberani)

“Allah’ım, kalbimi ve amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten koru!” (Hatib)

“Allah’ım, beni ilimle zengin et, hilmle süsle, takva ile şereflendir!” (İ. Neccar)

“Allah’ım, iyiliğimi gizleyen, kötülüğümü yayan hilekar dosttan sana sığınırım.” (İ. Neccar)

“Allah’ım, ölüm anında, şeytanın galebesinden sana sığınırım.” (Nesai)

“Allah’ım, kötü kadınların fitnesinden sana sığınırım.” (Hariiti)

“Allah’ım, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.” (Nesai)

“Allah’ım, bize öyle bir şifa ver ki, geride hiç bir hastalık kalmasın!” (Ebu Davud)

“Allah’ım, Cenneti elde edip Cehennemden kurtulmayı senden istiyoruz.” (Hikim)

“Allah’ım, sana dua edilince kabul ettiğin, bir şey istenince verdiğin, musibet ve sıkıntıların kalkması istenince kaldırdığın ismin hürmetine, senden istiyorum.” (İbni Mace)

“Ya Rabbi, ölümü bana kolaylaştır!” (İbni Ebi-d-dünya)

“Bizi açık ve gizli bütün günahlardan koru!” (Taberani)

“Allah’ım, ürpermeyen kalpten ve doymayan nefisten sana sığınırım.” (Müslim)

“Allah’ım, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım.” (Hikim)

“Allah’ım, bize dini musibet verme! Bize acımayanları başımıza musallat etme!” (Tirmizi)

“Allah’ım, bana öyle bir iman ve yakin ver ki, sonu küfür olmasın!” (Tirmizi)

“Allah’ım, denizlerin arasını ayırdığın gibi, beni Cehennem azabından koru!” (Tirmizi)

“Allah’ım, fakirlikte de, zenginlikte de tutumlu olmayı nasip et!” (Buhari)

“Allah’ım, borç altında ezilmekten ve düşmanın galebesinden sana sığınırım.” (Nesai)