Esma-ül Hüsna “Es-Selam”

 

ES-SELAM: Kullarını selamete güvene çıkaran, cennetteki mümin kullarına selam veren O’dur. Es-selam esmasının ebced değeri 131’dir. İnsanlar selamlaşma sırasında Allah’ın bu ismiyle selamlaşırlar. Es-selam ismi şerifinin zikir vakitleri sabah gün doğduğu vakit ve ikindinin son vaktidir. Bu ismi şerif zikir saati olan vakitlerde ve her vakitte ‘Es-Selam – Ya-Selam’ diyerek okunur.

 Es-selam İsminin Faziletleri

Es-selam ismi şerifini devamlı okuyan kimse her türlü felaketten korunur, Allah’ın himayesine girer ve koruma altına alınmış olur.

Her namazın arkasından “Ya Selam” isminin zikrine devam eden kimse adalet ve selamete ulaşır, emniyet ve güvende hisseder, Allah böyle kimseleri her türlü zulümden ve kötülükten korur.

“Ya Selam” ismi şerifi, eceli henüz gelmemiş bir hastaya her gün 131 defa okunursa hastalık kısa bir süre içerisinde iyileşir ve hasta sağlığına kavuşur.

Cuma ezanı okunduğu sırada “Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Selamün kavlen min Rabbi’n-Rahim ” okuyup ardından 17161 kere “Ya Selam” ismini zikredenin dileği hayırlı bir vakitte gerçekleşir.

Her türlü sıkıntı ve dertten selamete çıkmak için ve korkulardan korunmak için her gün 131 defa “es-Selam” diyerek zikretmek gerekir.

Bekar bir kimse günde 131 defa ‘Ya Selam’ ismini zikre devam ettiği takdirde ona hayırlı bir vakitte evlilik nasip olur. Evli olan bir kimse okursa eğer bir ömür mutlu bir evlilik sürer.

 Selam İsmi Geçen Kur’an Ayetleri

“Siz bir selam ile selamlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya verilen selamı aynen iade edin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.”
Nisa- 86

“Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salavat getirirler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.”
Ahzab-56

“Evlere girdiğiniz zaman, Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir yaşama dileği olarak kendinize (birbirinize) selam verin.”
Nur-61

“Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi hissettirip ( izin alıp) ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır.”
Nur, 24/27

“O öyle Allah’tır ki, O’ndan başka tapılacak yoktur. Öyle melik ki, mukaddestir, selamete erdirendir, güven verendir, görüp gözetendir, onurludur, dilediğini ister istemez zorla yaptırandır, her hususta büyüklüğünü gösterendir, Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir.”
Haşr-23

“Ayetlerimizi iman edenler sana geldikleri zaman, de ki: ” Selam olsun size! Rabbiniz kendi üzerine rahmeti (merhameti) yazdı. Şöyle ki: Sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tevbe eder, kendini düzeltirse ( bilmiş olun ki) o, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
En’am, 6/54

“Allah selam yurduna (cennete) çağırıyor ve dilediğine de bir doğru yola hidayet buyuruyor.”
Yunus-25

“Sabretmenizden dolayı size selam olsun. Dar-ı dünyanın ( dünya yurdunun) akıbeti ( sonucu) ne güzel.”
Ra’d-24

“Orada onların duaları, “Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allahım!” karşılıklı iyi dilekleri de “selam” şeklinde olacaktır. Ve duaları, “Alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun” diyerek son bulur.”
Yunus- 10

“İman edip salih ameller işleyenler ise, Rablerinin izniyle içinde sürekli kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Oradaki dirlik temennileri ‘selam!’ dır.”
İbrahim – 23

Vakıa Suresi, Faziletleri

Vakıa Suresi oldukça faziletli, sırlı bir suredir. Mekke döneminde inmiştir. 96 ayettir. Sure, adını birinci ayette geçen “el-vâkı’a” kelimesinden almıştır. Vakıa, “olay, savaş, çarpışma ve bela ” demektir. Ayette ise, kıyamet olayı, hadisesi anlamındadır. Kıyamet olayında çeşitli şiddetler meydana geleceği için, burada “Vakıa” diye anılmıştır. Sureye “Vakıa” yani kıyamet hadisesi ile giriş yapılmaktadır. Sonraki ayetlerde ise kıyamet kısaca anlatılmıştır.

Vakıa Suresi, zenginlik suresidir.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

“Her kim her gece Vakıa Suresi’ni okursa, ona asla fakirlik isabet etmez.”

VAKIA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Vakıa suresi 1-16 ayetleri arapça yazılışı

VAKIA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
Bismillahirrahmanirrahim

 1. İza veka’atilvaki’atu.
 2. Leyse livak’atiha kazibetun.
 3. Hafıdatun rafi’tun.
 4. İza ruccetil’ardu reccen.
 5. Ve bussetilcibalu bessen.
 6. Ve fekanet hebaen munbessen.
 7. Ve kuntum ezvacen selaseten.
 8. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
 9. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti.
 10. Vessabikunessabikune.
 11. Ulaikelmukarrabune.
 12. Fiy cennatin na’ıymi.
 13. Sulletun minel’evveliyne.
 14. Ve kaliylun minel’ahıriyne.
 15. ‘ala sururin medunetun.
 16. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne.
 17. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune.
 18. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.
 19. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune.
 20. Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
 21. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
 22. Ve hurun ‘ıynun.
 23. Keemsalillu’luilmeknuni.
 24. Cezaen bima kanu ya’melune.
 25. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen.
 26. İlla kıylen selamen selamen.
 27. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
 28. Fiy sidrin mahdudin.
 29. Ve talhın mendudin.
 30. Ve zıllin memdudin.
 31. Ve main meskubin.
 32. Ve fakihetin kesiyretin.
 33. La maktu’atin ve la memnu’atin.
 34. Ve furuşin merfu’atin.
 35. İnna enşe’nahunne inşaen.
 36. Fece’alnahunne ebkaren.
 37. ‘Uruben etraben.
 38. Liashabilyemiyni.
 39. Sulletun minel’evveliyne.
 40. Ve sulletun minelahiriyne.
 41. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
 42. Fiy semumin ve hamiymin.
 43. Ve zıllin min yahmumin.
 44. La baridin ve la keriymin.
 45. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
 46. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi.
 47. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune.
 48. Eve abaunel’evvelune.
 49. Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne.
 50. Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin.
 51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
 52. Leakilune min şecerin min zakkumin.
 53. Femaliune minhelbutune.
 54. Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi.
 55. Feşaribune şurbelhiymi.
 56. Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
 57. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
 58. Efereeytum ma tumnune.
 59. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
 60. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
 61. ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.
 62. Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune.
 63. Efereeytum ma tahrusune.
 64. Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une.
 65. Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
 66. İnna lemuğremune.
 67. Bel nahnu mahrumune.
 68. Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
 69. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
 70. Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune.
 71. Efereeytumunnarelletiy turune.
 72. Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune.
 73. Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.
 74. Fesibbıh bismi rabbikel’azıymi.
 75. Fela uksimu bimevakı’ınnnucumi.
 76. Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıymun.
 77. İnnehu lekur’anun keriymun.
 78. Fiy kitamin meknunin.
 79. Lya yemessuhu illelmutahherune.
 80. Tenziylun min rabbil’alemiyne.
 81. Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
 82. Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibune.
 83. Felevla iza beleğatilhulkume.
 84. Ve entum hıyneizin tenzurune.
 85. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
 86. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
 87. Terci’uneha in kuntum sadikıyne.
 88. Feemma in kane minelmukarrebiyne.
 89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’ıymin.
 90. Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
 91. Feselamun leke min ashabilyemiyni.
 92. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
 93. Fenuzulun min hamiymin.
 94. Ve tasliyetu cahıymin.
 95. İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
 96. Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.

VAKIA SURESİ TÜRKÇE MEALİ

1 – Olacak vak’a olduğu zaman

2 – Onun oluşunu yalanlayacak kimse yoktur.

3 – O, alçaltıcıdır, yükselticidir.

4 – Yer şiddetle sarsıldığı

5 – Dağlar serpildikçe serpildiği

6 – Dağılıp toz duman haline geldiği

7 – Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman

8 – Sağın adamları (var ya) ne mutludurlar onlar!

9 – Solun adamları ise ne uğursuzdurlar onlar!

10 – Önde olanlar (var ya), onlar öncüdürler.

11 – İşte o yaklaştırılanlar,

12 – Nimet cennetlerindedirler.

13 – Çoğu önceki ümmetlerden,

14 – Birazı da sonrakilerden.

15 – (Onlar) cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler.

16 – Karşılıklı olarak onların üzerinde yaslanırlar.

17 – Çevrelerinde, ölümsüzlüğe ulaşmış gençler dolaşırlar.

18 – Kaynağından doldurulmuş, testiler, ibrikler ve kadehlerle.

19 – Ondan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.

20 – Beğendikleri meyvalar,

21 – Canlarının çektiği kuş etleri,

22 – İri gözlü hûriler,

23 – Saklı inciler gibi,

24 – Yaptıklarına karşılık olarak verilir.

25 – Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler.

26 – Duydukları söz, yalnız “selam”, “selam” dır.

27 – Sağın adamları, nedir o sağın adamları!

28 – Dalbastı kirazlar,

29 – Meyva dizili muzlar,

30 – Uzamış gölgeler,

31 – Fışkıran sular.

32 – Pek çok meyva arasında,

33 – Tükenmeyen ve yasaklanmayan

34 – Ve yükseltilmiş döşekler üstündedirler.

35 – Biz kadınları yeniden inşa ettik (yarattık).

36 – Onları bâkireler yaptık.

37 – Hep yaşıt sevgililer,

38 – Sağın adamları içindir.

39 – Bir çoğu öncekilerdendir.

40 – Bir çoğu da sonrakilerdendir.

41 – Solun adamları, nedir o solcular!

42 – İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar şu içinde,

43 – Kapkara dumandan bir gölge altındadırlar.

44 – Ki ne serindir, ne de faydalı.

45 – Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefâhete dalmışlardı.

46 – Büyük günahı işlemekte ısrar ediyorlardı.

47 – Ve diyorlardı ki: “Biz ölüp, toprak ve kemik yığını olduktan sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz?”

48 – “Önceki atalarımızda mı?”

49 – De ki: “Öncekiler ve sonrakiler”

50 – “Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır.”

51 – Sonra siz, ey sapık yalanlayıcılar!

52 – Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz.

53 – Karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız.

54 – Üstüne de kaynar su içeceksiniz.

55 – Susuzluk illetine tutulmuş develerin içişi gibi içeceksiniz.

56 – İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur.

57 – Biz sizi yarattık; tasdik etmeniz gerekmez mi?

58 – Attığınız meniyi gördünüz mü?

59 – Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?

60 – Aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmez.

61 – Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir yaratılışta tekrar var edelim diye (böyle yapıyoruz).

62 – Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

63 – Ektiğinizi gördünüz mü?

64 – Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

65 – Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık. Hayret eder dururdunuz.

66 – “Doğrusu borç altına girdik.”

67 – “Doğrusu, biz yoksul bırakıldık” (derdiniz).

68 – İçtiğiniz suya baktınız mı?

69 – Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

70 – Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretseniz ya!

71 – Bir de o çaktığınız ateşi gördünüz mü?

72 – Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?

73 – Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlere bir fayda yaptık.

74 – Öyleyse büyük Rabbinin adını yücelt.

75 – Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim.

76 – Bilirseniz bu büyük bir yemindir.

77 – O, elbette şerefli bir Kur’ân’dır.

78 – Korunmuş bir kitaptadır.

79 – Ona temizlenenlerden başkası el süremez.

80 – (O), âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.

81 – Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz?

82 – Rızkınızı, yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz?

83 – Can boğaza dayandığı zaman

84 – Ki o zaman siz (ölmek üzere olana) bakar durursunuz.

85 – Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz.

86 – Eğer cezalandırılmayacak iseniz,

87 – Onu geri çevirsenize; şayet iddianızda doğru iseniz.

88 – Fakat ölen kişiye gelince, eğer o rahmete yaklaştırılanlardan ise,

89 – Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır.

90 – Eğer O, sağın adamlarından ise,

91 – “(Ey sağcı), sana sağcılardan selam!”

92 – Ama yalanlayıcı sapıklardan ise;

93 – İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır.

94 – Ve cehenneme atılma vardır.

95 – Kesin gerçek budur işte.

96 -Öyle ise Rabbini o büyük ismiyle tesbih et.

İslam alimleri, bu sureyi okumayı alışkanlık haline getirenlerin, dünyada huzura ve rahata varacağından ve dünya nimetlerinden faydalanacağından, sabah ve akşam okunduğu taktirde ise kişinin açlık yada diğer sıkıntıları çekmeyeceğinden bahsetmektedir.

Besmele, Anlamı ve Fazileti

“Besmele” Bismillahirrahmanirrahim sözünün kısaltılmış şeklidir. Hayırlı bir işe başlarken, Allah-û Teâlâ’nın ismini anıp, bu mübarek isim ile başlamak anlamına gelir. Her var olana, onu yaratmakla ve varlıkta durdurmakla, yok olmaktan korumakla iyilik etmiş olan Allahü teâlânın yardımı ile, bu işimi yapabiliyorum demektir.

Peygamber Efendimiz(s.a.v)’e bildirdiği şekliyle, Kuran-ı Kerimin diziliş sırasındaki ilk suresi Fatihadır ve Fatihanın da ilk ayeti bir çok alimlere göre Besmele-i şeriftir. Bu yüzden hem harf sayısı hemde satır sayısının Kuran-ı kerimle ilgisi büyüktür.

Kuran’da surelerin başında bulunan Besmele, aynı zamanda Neml suresinin 30. ayetinde de geçmektedir.

Neml Suresi 30. Ayet Okunuşu:
İnnehu min suleymâne ve innehu bismillâhir rahmânir rahîm(rahîmi).”

Anlamı: “Süleyman’dan; o Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla (başlamakta)dır.”

Besmele Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başlangıcında yer almaktadır. Güncel hayatta sıklıkla bazen de Bismillah (Allah’ın adıyla) şeklinde kısaltma olarak kullanılır.

Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Yüce Allah’ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş, bereketsizdir/sonuçsuzdur.”

Resûlullah (S.a.v.) Efendimiz şöyle dedi; “Körolasıca şeytan deme. Çünkü sen böyle söyleyince o böbürlenir ve “gücümle onu yere yıktım!”der. Bunun yerine “Bismillah” diyecek olursan, sinek gibi oluncaya kadar küçülür.” (Nesâi) İşte bu Besmele’nin bereketi iledir.

Müslümanlara her vesileyle besmelenin önemini hatırlatan Allah Resûlü, bizzat kendisi de tüm işlerinde besmele okurdu.

Hadis-i Şeriflerde buyuruldu ki:

Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır.

[Beyheki]

Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan “Bu eve girmeme imkan yok” der, dönüp gider.

[Tibyan]

Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü teâlâ da razı olur.

[Deylemi]

Besmele ile işe başlayanın günahları af olur.

[İ. Rafii]

Yemeğe Besmele ile başlayıp sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur.

[Taberani]

Besmele ile yenen yemek bereketli olur.

[İbni Mace]

Sıkıntıya düşen,“Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.)

[Deylemi]

BESMELENİN FAZİLETLERİ

Her gün 786 defa Besmeleyi 7 gün okuyan kimse istediğini elde eder.

Yatmadan önce 21 defa okuyan şeytan, cin, hırsız, ani ölüm ve diğer bir çok beladan korunur.

Zalim üzerine 51 defa okunup yüzüne üflenirse şerrinden korunur.

Yine 51 defa olmayan bir iş için okunursa muvaffak olunur.

“Bismillahirrahmanirrahim” şeklinde denir. 50 tanesi işi bitirecek kişinin yanına gelmeden okunur veya müsait olunursa kapıda okunur. Son besmele hiç dünya kelamı konuşmadan, kişinin yanına girerken yada içeride hissettirmeden yüzüne doğru hafifçe üflenir.

Güneş doğarken güneşe karşı 300 defa okuyan ve arkasından Peygamberimize salat ve selam getiren hesapsız rızık ve zenginliğe kavuşur.

Bir kağıda 35 defa yazıp evine yada iş yerine asan, nazar, şeytan ve cin şerrinden korunur, mal ve kazancının bereketi artar.

Yüce Allah Bismillah’ta hayrı, hayırda Bismillahı bulan ve zikreden kullarından eylesin bizleri.

 Amin.