Esma-ül Hüsna El-Adl

EL-ADL: Mutlak adalet sahibi, çok adaletli, asla zulmetmeyen; her şeyi yerli yerine koyan demektir. El-Adl ismi hem Hz. Ali’nin hem de İmam-ı Azam Hazretleri’nin İsm-i Azam olarak gördükleri isimler arasındadır. Zikir adedi 104, zikir saati ise sabah gün doğumu vakti ve ikindinin son vaktidir.

El-Adl Esmasının Faziletleri

Adil olmak için günlük bu esma-ı zikri  ‘Ya Adl’ diye 104 defa okunması gerekiyor.

İnsanlar arasında sevilmek istiyorsanız bu ismi şerifi devamlı olarak ‘Ya Adl’ diye 140 defa okuyun.

Zulmeden zalimlere yönelik okunduğunda zalimi bile hizaya getirdiği gibi yapacağı zulmünden vazgeçmek zorunda kalır.

Sabahın seher vaktinde güneş doğmadan evvel ‘Ya Adl Celle Cellahü’ diye 92 defa okunduğunda kişilere karşı daha adaletli bir davranış sergiliyor hale gelirsiniz.

Bu esmayı zikir saatinde ‘Ya Adl’ diye 104 defa çeken maddi manevi sıkıntılardan kurtuluşa erer.

El-Adl Esmasının Geçtiği Ayetler

Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükafatını görecektir.Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir. (Zilzal,7-8)

Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer (Allah’ın emrine) dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve (onlara) adaletli davranın. Çünkü Allah, adaletli davrananları sever. (Hucurat,9)

Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. (Nisa,135)

Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. (Enbiya,47)

Esma-ül Hüsna El-Hakem

EL-HAKEM: Hükmeden, hakkı yerine getiren; hüküm yetkisi kendisine ait olan; son hükmü verecek olan demektir. Zikir adedi 68, zikir saati ise sabah gün doğduğu vakit ve ikindinin son vaktidir. Bu esma ‘El-Hakem’ veya ‘Ya Hakem’ diyerek çekilir.

El-Hakem Esmasının Faziletleri

Kim, gece yarısı uzun bir müddet abdestli olarak El-Hakem ism-i şerifini “Ya Hakem Celle Celalühü” diyerek okuduğu zaman da sahih ve sağlam bir itikad sahibi bir kişiliğe eren kullardan olur.

Haklı olduğu bir davayı kazanmak isteyen kimse,üç gün oruç tutup sabaha karşı (4624) kere “YA HAKEM”diye zikrederse ve sonunda secdeye kapanıp istek ve ihtiyaçlarını dua ile Allah’a iletirse, Allah’ın izniyle duası kabul olur ve davasını kazanır.

Yönetici olan bir kimse bu ismi şerifi günlük her vakit namaz akebinde bu esma-i zikri 68 defa ‘Ya Hakem Celle Celalühü’ diye çekmeye devam  ettiği takdirde başarılı olup, işinde yükselişe geçer.

El-Hakem Esmasının Geçtiği Ayetler

Hakkında ayrılığa düşüp durduğunuz şeyler konusunda, kıyamet günü Allah aranızda hüküm verecektir. (Hac,69)

“Size Kitab’ı (Kur’an’ı) hak olarak indiren O iken ben Allah’tan başka bir hakem mi arayacağım?” (de). Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun, Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde, sakın şüphecilerden olma. (Enam,114)

“Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen gerçeğe inanmış, bir kısmı da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.” (Araf,87)

Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. (Nisa,65)

Esma-ül Hüsna El-Basir

El-Basir: Her şeyi gören, bütün incelikleriyle, bütün varlıkların kalbinden geçenleri bilen, gören, hareket ve davranışlarından haberdar olan demektir. Zikir sayısı 302, zikir saati ise sabah erken ve ikindi sonrasıdır.

El-Basir Esmasının Faziletleri

Pazartesi günü sabah namazının farzı ile sünneti arasında 100 defa zikreden Allahın yardımına ve iltifatına kavuşur.

Cuma namazından önce 302 defa okuyanın kalp gözü açılır ve sözünde ve işinde doğruluğa salih amele muvaffak olur.

5 vakit namazdan sonra 302 kere ” Ya Basir celle celalühu” zikrine devam edenin anlayış gücü artar, her şeyin hakikatini ve sebebini görmeye başlar.

Her gün Ya-Allahü”,”Ya-Basir” isimlerini zikredenin içi temizlenir, Allah’ın rahmetini kazanır ve gözleri nurlanır.

El-Basir Esmasının Geçtiği Ayetler

Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. (Nisa,58)

O, gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da (kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu suretle sizi üretiyor. O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. (Şura,11)

Allah, kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat O, rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz O, kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. (Şura,27)

O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’a kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. (Hadid,4)

Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak Rahmân tutuyor. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla görendir. (Mülk,19)

Ayetlerimiz konusunda (yalanlama amacıyla) doğruluktan sapanlar bize gizli kalmaz. O halde kıyamet gününde ateşe atılan mı, yoksa güven içinde gelen kimse mi daha iyidir? Dilediğinizi yapın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. (Fussilet,40)

Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. (Bakara,110)

Esma-ül Hüsna Es-Semi

ES-SEMİ: Gizli açık, sesli sessiz, küçük büyük, her varlığın bütün seslerini ve hareketlerini duyan, her sesi, her yalvarışı ve yakarışı dinleyip işiten anlamına gelir. Zikir sayısı 180, zikir günü perşembedir.

Es-Semi Esmasının Faziletleri

5 vakit namazdan sonra 180 kere “Ya Semi’ celle celalühu” zikrine devam edenin bütün duaları kabul olunur.

Her gün 540 kere “Ya Semi’, Ya Basir celle celalühu” zikrine devam edenin ilmi artar.

Her gün 180 kere “Ya Semi celle celalühu” ism-i şerifinin zikrine devam eden kimseyi herkes dinler, sözü geçerli olur, mesleğinde ilerler.

Perşembe günü Duha namazından sonra Es-Semi ismi şerifini 500 kere okuyanın, duası kabul olunur.

Es-Semi Esmasının Geçtiği Ayetler

Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında, çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Nisa,148)

Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Bakara,181)

Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Hayır öyle değil, yanlarındaki elçilerimiz (melekler) yazmaktadırlar. (Zuhruf,80)

Kim dünya sevabı (nimeti) istiyorsa (bilsin ki), dünya sevabı da, ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. (Nisa,134)

Allah; “Şüphesiz, Allah fakirdir, biz zenginiz” diyenlerin sözünü elbette duydu. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve, “Tadın yangın azabını!” diyeceğiz. (Ali imran,181)

Allah, hak ve adaletle hükmeder. Allah’tan başka taptıkları ise hiçbir hükümde bulunamazlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. (Mümin,20)

Perşembe Gecesi İbadetleri

Perşembe Gecesi ertesi gün Cuma günü olduğu için Müslümanlar açısından önemli bir gecedir. Bu nedenle bu gece okunacak dualar ve sureler veya esmalar bu açıdan oldukça faziletli ve sevaplıdır.

Perşembe günü Duha namazını kıldıktan sonra  kimse ile konuşmadan eller semaya kaldırılır, 100 defa “YA SEMİU CELLE CELALÜHÜ”  okunursa Allahü Teala kişinin duasını kabul eder.

Ayrıca perşembe gecesi Yasin Suresini okumak çok faziletlidir. Okumaya başlamadan önce 70 kere istiğfar “Estağfirullah el azim ve etübü ileyh” ,70 kere  salavat ”Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim” çekilir.

Bunların dışında;

Dünya ve ahiret mutluluğu için Araf Suresi okunur.

Bahtın açılması için , izzet ve mutluluk için Yusuf Suresi okunur.

Zor işlerin açılması, her müşkülün hallolması için 21 defa Kadir Suresi okunur.

Okunacak Esmalar

Ya Kuddüs–170 Kere
Maddi ve manevi her türlü temizliğe sahip olmak, ruhi hastalıklardan kurtulmak için

Ya Müheymin – 145 Kere 

İnsanlardan korunmak, düşüncelerini anlamak ve romatizma için

Ya Mütekebbir– 662 Kere
İzzet, şeref ve büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek için

Ya Alim – 150 Kere
İlim zenginliğine ulaşıp marifet sahibi ve âlim olmak için.

Ya Kabıd – 903 Kere
Zalimin zulmünden kurtulmak; düşmanlarından korunmak için

Ya Semi– 180 Kere
Duaların kabul olması ve kulak rahatsızlıkları için

Ya Kebir – 232 Kere
Maddi-manevi büyüklük kazanmak, saygı ve hürmet görmek için.

Ya Mücib – 55 Kere
Duaların kabul olunması; sözlerinin dinlenmesi için

Ya Şehid – 319 Kere
Şehit olmak, heybetli olmak ve halk arasında sevilmek için.

Ya Hamid – 68 Kere
Kazancın genişlemesi, Allaha çokça hamd etmek, yardım istemek için

Ya Mübdi –56 Kere
Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım görmek için

Ya Kayyum–156 Kere
Her işte yardımı Allahtan beklemek, isteklerine kavuşmak, rızkın devamı…

Ya Samed–134 Kere
Hiç kimseye muhtaç olmamak için.

Ya Tevvab – 409 Kere
Tövbelerin kabul olması için

Ya Muksit – 209 Kere
Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak için.

Ya Cami – 114 Kere
Küsleri barıştırmak ve hayırların toplanması için

Ya Bedi – 86 Kere
Allahın yardımına nail olmak, maddi manevi güzelliğe sahip olmak ve saç için