Esma-ül Hüsna El-Hafıd

EL-HAFID: Aşağıya indiren, alçaltan, değerini azaltan anlamına gelir.  Kulların yükselmesi ve alçalması yani zenginleşmesi ve yoksullaşması Allah’ın elindedir. Zikir adedi 1481’dir. Zikir günü pazar, zikir saatleri ise sabah gün doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır.

El-Hafıd Esmasının Faziletleri

Bir kimse üç gün oruç tutup dördüncü gün bir mecliste “Ya-Hafid” ismini 70.000 defa okursa düşmanın şerrinden emin olup korunur.

Zalimlerin helak ve hakir olmaları için 1481 defa okunur.

Bu adın özel hizmet meleğinin adı Akyail’dir ve emrinde 4 komutan meleği vardır. Bu 4 meleğin her birinin komutası altında 1481 melek vardır. Bu 1481 melek de ayrı ayrı yine 1481 meleğe emir vermektedirler. Hafid adını çokça anan kimselere, bu adın hizmet meleği olan Akyail gökten inerek, kendisini çağıran kimsenin isteği ne ise yerine getirir.

Çağrı, aşağıdaki dua ile yapılır:
“Ya Hafid ente-IIezi hafadta rütebi ehlil cühud fi-dderekat, ve ente Hezi tekma-ühüm bi kahrike ve sıfateke el müsellati ve entellezi tüaziz aleyhim lemma evcedtehüm bihi inde inkısmail hassanati ve sseyiati, Es’elüke bi sırril fi kulubil ebrari vel ah-yari ve bi nuril envari el münbasiti fil aktari. En tec’aleni hafızan li nefsi ve sırri fi makamil übudiyyeti mütehaşşian leke inde zuhuri-ttenezzülati bi sırri el rübubiyyeti vel hitabiyyeti vel insiyyeti ve erzükni hazfan vafiran minel Maarifil Ilahiyyeti, in-neke semlü-ddüai, kadirün ala ma teşaü ya rebbel alemin…”

El-Hafıd Esmasının Geçtiği Ayetler

“O, alçaltıcı, yükselticidir.” (Vakıa,3)

Esma-ül Hüsna “El-Mümin”

EL-MÜMİN:Mümin kelime olarak inanan anlamına gelir. Bu mana kullar içindir. Allah için olan mana ise gönüllere iman veren, kendisine güvenenlere emniyet sağlayan ve ferahlık bahşeden demektir.El-Mümin esmasının ebced değeri 136’dır. Güneş doğarken ilk saatlerde, ikindi namazı sonrası, gece okumalarında ise tam gece yarısı okunması daha iyidir.

İmam-ı Kurtubi hazretleri buyuruyor ki:

El-Mü’min ismi, dostlarını azaptan, kullarını zulümden emin kılan demektir. Kur’an-ı kerimde mealen, (Allah onları korkudan emin kılandır) buyurmuştur. (Kureyş 5)

El-Mümin isminin faziletleri

Özel istek ve ihtiyaçları bulunan kimse her gün “136” defa 43 gün boyunca “Ya Mü’min” esmasının zikrine devam etmeli ve sonra isteyeceğini Allah’tan istemelidir.

Düşmanına karşı üstün gelmek ve onu etkisi altına almak isteyen kişi her gün bu esmayı 136 defa “Ya Mü’min” diyerek çekmelidir.

Her gün sabah namazından sonra 267 defa “Ya Mü’min” esmasını okuyan kimse sıkıntıya düşmez, kimseye muhtaç olmaz. Diline yalan girmez, küfür denilen kötü ve çirkin sözlerden korunur.

El-Mü’min esmasının zikrine devam eden kimsenin dünya ve ahiret işleri dengeli bir şekilde yoluna girer.

5 vakit namazdan sonra bu esmayı 137 kere “Ya Mü’min celle celalühu” diyerek zikre devam edenlerin imanları kuvvetlenir, her türlü evham ve kötü alışkanlıklardan kurtulmuş olur.

Mümin İsminin Geçtiği Kur’an Ayetleri

“İnanmak-iman etmek” anlamında “mü’min” kelimesinin geçtiği bazı ayetler şöyledir:

“Mü’min olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.” (Taha/75)

“Kim de mü’min olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir.” (İsra/19)

“Hiç mü’min fasık gibi olur mu? Bunlar (elbette) eşit olmazlar.” (Secde/18)

“Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse o, ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan.” (Taha/112)

“Erkek veya kadın, kim mü’min olarak iyi iş işlerse, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükâfatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz.” (Nahl/97)

“Gerçek müminler ancak o müminlerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, ayetleri okunduğu zaman imanlarını arttırır. Ve bunlar yalnızca Rablerine tevekkül ederler.

………Onlar ki, namazı gereği gibi kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yoluna harcarlar.

………İşte gerçekten mümin olanlar onlardır. Onlara Rablerinin katında dereceler vardır, bağışlanma ve değerli rızık vardır.” (Enfal/2-3-4)

Es-Selâm

Allah’ın Es-Selâm ismi kullarını selamete çıkaran, cennetteki bahtiyar kullarına selam veren, kullarına rahmet ve bereket ihsan eden, onları emin kılan anlamlarına gelmektedir.

Emniyet, selam, güven ve esenlik sahibi, her türlü ayıptan selamette, her çeşit afetten korunan, emniyet içerisinde anlamları da bu isme verilir. Es Selam; selamete çıkaran, selamette olanların hatalarından ve kusurlarından münezzeh olması, kullarına cennette selam veren anlamlarını da taşımaktadır.

Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir;  Kuddûs’tur; Selam’dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir; Aziz’dir; Cebbar’dır; Mütekebbir’dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir.”
(Haşr,23)

Selam kelimesi Kur’anı Kerim‘de 33 defa geçer. Efendimiz buyuruyor: “Ey Allah’ım! Sen Selam’sın; Selam yalnız sendedir. Ey ikram ve celal sahibi olan! Sen ne yücesin.”

Her doğan ölüyor, her yeşeren kuruyor, her yapılan yıkılıyor. Yaratılanların en değerlisi insan doğuyor, büyüyor, ihtiyarlıyor, hastalanıyor, acıkıyor, uyuyor ve ölüyor. Selâm olan Rabbimiz bütün bunlardan salimdir. İslam dinini bizlere bahşederek selamet yurdu olan cennete davet eden, bu dünyada gönüller arasına köprü olan selamı, nezaket kurallarını öğreten Rabbimiz müminleri cehennem azabından selamette kılandır. Allah’ın Selâm sıfatı aynı zamanda cennete kabul ettiği kullarına selam vermesi anlamına da gelir.

Cenab-ı Hak:
“Çok esirgeyen Rabb’dan onlara bir de sözlü “Selam” (vardır)”

(Yasin,58)

“İşte onlar, sabretmelerine karşılık (cennetin en gözde yerinde) odalarla ödüllendirilirler ve orda esenlik dileği ve selamla karşılanırlar.”
(Furkan,75)

şeklinde buyurarak cennete giren insanlara sözlü olarak selam vereceğini bildirir. Kuşkusuz Allah’ın selamı müminler için olabilecek en büyük müjdedir.

Es-Selâm isminin faziletleri: 

 • Bu ismin zikir saati güneş, zikir günü Pazar, zikir sayısı ise 131 adettir.
 • İnsanlar birbirleriyle selamlaşırken, Allah’ın ismiyle selamlaşırlar. Mümin olan kişiler, küçükten büyüğe kadar birbirlerine esenlik diler, rahatlık dileklerini sunar. Ahirette cennete giden müminler bu selamla karşılanır ve cennete girmeleri istenir.
 • Bu ismin zikrini sürekli yapan kişiler Allah’ın himayesinde olur, boğulmaktan, yanmaktan, yıldırımdan, her türlü felaketten ve beladan korunurlar.
 • Bu ismi zikredenler zalimlerin zulmünden kurtularak, korunma altına alınırlar.
 • Bu ismi İhlas suresiyle zikredenlere silah bile etki etmez. Bunu kalpten, samimiyetle yapmaları gerekir. Hiç bir şüphe olmamalıdır.
 • Bu ismin vekfini gümüş levhaya yaparak, etrafına El Melik ismiyle daire yapan kişi, cuma günü abdestli olarak, tenha bir yerde bu ismi 30624 kez okursa, istediği maksada ulaşır ya da istediği şey kısa sürede meydana gelir.
 • Her namazın ardından 131 kez ya da günün her hangi bir saatinde 655 kez bu ismi okuyan kişiye hiç bir silah etki etmez.
 • Hasta olan bir kişiye her gün zikir sayısı olan 131 kez okunduğunda şifa bulacaktır. Bu şekilde tüm yeryüzünde belalardan korunmak mümkün olur. Kişinin kalbi selime kavuşur. 
 • Bu ismi yazarak üzerinde taşıyan kişiler her kötülükten korunurlar.
 • Bir kabın içine 66 defa yazılıp, bu kaptan 40 gün boyunca aç karnına su içenler vesveseden kurtulurlar.Es Selam isminin Kuran’ı Kerim’deki ayetlerdeki yeri nedir?
  • “İman edenler Allah için sefere çıkarken, iyi araştırın, size selam verenlere sen iman edenlerden değilsin demeyin. Allah katında çok ganimet vardır. Sizlere daha önce lütufta bulundu. Allah yapmakta olduklarınızı yaratandır.” (Nisa 94)
  • “İşaretlerimize iman edenler sana geldiğinde, onlara Selamün Aleyküm.. Rabbiniz rahmeti nefsine yazmış, sizlerden biri bilmeden hata ederse, kötülük yapar, sonradan tövbe ederse, O Gafur’dur, Rahim’dir.” (En’am 54)
  • “Rableri indinde Darüs Selam onlar içindir! Yaptıkları Hu onların Veli’sidir.” (Enam 127)
  • “İkisinin arasında perde vardır. Arafta ise, hepsini yüzlerindeki alametlerden tanıyan Rical vardır. Cennet ashabına Selamün Aleyküm diye seslenirler. Rical daha cennete dahil olmamıştır. Onlar cenneti umarlar.” (Araf 46) 

Es-Selâm isminin bu manası şöyledir:

• Yarattıklarını düşmanlarının saldırılarından kurtararak selamete çıkartması,

• Hayatının devamı için lazım olan organları vermekle selamete çıkartması,

• Kullarını tehlikelerden kurtarmak suretiyle selamete çıkartması.

 

Esma-ül Hüsna “Er Rahim”

errahimsıfatıRabbimizin Er-Rahim sıfatı Kur’an-ı Kerim içerisinde 220 defa geçmektedir. Ahirette iken sadece dostlarına, iman ehline, rahmet ve merhamet eden anlamına gelmektedir. Yeryüzünde şevkat ve merhamete ihtiyacı olmayan hiç bir canlı yoktur. Bu yüzden akıllı veya akli dengesi yerinde olmayan, bilinçli ya da bilinçsiz hemen her varlıkta rahmet ve merhamet eseri görülmektedir. Sadece insanlara özgü değil, hayvanlara, bitkilere her canlıya merhamet etmek, eş dost, akraba ve yakınlara merhametli davranmak gerekmektedir.

Merhametli olmak aynı zamanda merhamet görmek ve onu hak etmek demektir. Bu açıdan bakıldığında Yüce Allah’ın hiç bir ayrım yapmadan her türlü varlığa gösterdiği geniş ve engin merhametinin nedeni açıkça anlaşılmaktadır.

Ya Rahim ismini zikreden bir kişi, kaza beladan ve kötülüklerden korunur. Günde 100 kez Er-Rahim ismini okuyanın kalbi yumuşar, Allah’ın rahmetini kazanır. Kötülüklerden muhafaza olur.