Günlük Okunabilecek Dualar

Peygamber Efendimizin gün içerisinde okuduğu bazı dualar vardır. İşte bizlerin de okuması gereken o dualar;

Sabah ve akşam okunacak dua

“Ey Hayy ve Kayyum olan Allahım! Sen’in rahmetine iltica ediyor ve Sen’den yardım diliyorum. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile olsa nefsimle baş başa bırakma!” 

Bu duayı Efendimiz kızı Hz. Fatıma’ya öğretmiş,okumasını tavsiye etmiştir.

Bir işe başlarken okunacak dua

  • “ …Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli.”

 …Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar.” (Taha Suresi 25-28)

  • “Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr.”

“Rabbim! İşlerimi kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim işlerimi hayırla sonuçlandır. Amin!”

Bu duaların dışında her işe Bismillahirrahmanirrahîm.” diyerek başlamanın önemini Peygamberimiz şu sözleriyle anlatmıştır: “Besmeleyle başlanmayan her mühim işin sonu eksiktir.”

Ani gelen belalardan korunmak için okunacak dua

“Bismillahillezi la yedurru mea’smihi şey’ün fi’l-ardı vela fi’s-sema’ ve hüve’s-semiu’l-alîm.”

 “İsmini zikredince yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın isminden yardım talep eder, onunla korunurum. O her şeyi işitir ve bilir”

Bu duayı akşamleyin üç defa okuyan kişiye sabaha kadar ani bir bela isabet etmez. Kim de bunu sabah üç kere okursa, akşama kadar ona ani bir bela isabet etmez.

Evden çıkarken okunacak dua

“Bismillah tevekkeltü alallah. La havle vela kuvvete illa billah.”

“Allah’ın adıyla! Allah’a tevekkül ettim. Allah’a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur.” 

Eve girerken okunacak dua

“Allahumme inni es’eluke hayrel mevleci ve hayre1 mahreci, bismillahi
velecna ve ala11ahi rabbena tevekkelna”

“Allah’ım, Senden evime hayırla girip hayırla çıkmamı istiyorum. Allah’ın adıyla girer, Allah’ın adıyla çıkarız. Rabbimiz Allah’a tevekkül ederiz.”

Uyumadan önce okunacak dua

Efendimiz şöyle buyurdu: “Uyku için yatağa yatarken evvela Fatiha, sonra İhlas-ı şerif okursan ölümden başka her şeyden emin olursun.”

Resul-i Ekrem yine buyurdu ki: “Yatağına girdiğin zaman Kafirun Suresi’ni oku. Çünkü bu sure, şirkten beraettir.”

Tuvalete girerken okunacak dua

“Allahümme inni euzü bike minel hubsi vel habais”

“Allah’ım, şeytanların erkeklerinden ve dişilerinden sana sığınırım”

Tuvaletten çıkarken okunacak dua

“Elhamdü lillahillezi ezhebe anni’l-eza ve afani” 

“Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah’a hamd olsun.”

Peygamberimizden 7 Dua

  1. “Allahümme e’uzü bi rızake min sehatike ve bi muafatike min ‘ukubetike ve e’uzü bike minke la uhsi senaen ‘aleyke ente kema esneyte ‘ala nefsike.”
  • “Allah’ım! Öfkenden rızana; cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin.

     2. “Allahümme inni e’uzü bike min zevali ni’metike ve tehavvüli ‘afiyetike ve                     fücaeti nıkmetike ve cemi’ı sahatike.”

  • “Allah’ım! Nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin (nimet ve sağlığın) bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım.”

     3.”Allahümme inni e’uzü bike mine’l-fakri ve’l-kılleti ve’z-zilleti ve e’uzü                            bikemin          en ezlime ev uzleme.”

  • “Allah’ım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım; zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım.”

    4.”Allahümme inni e’uzü bike en edille ev üdalle,ev ezille ev üzelle ev ezlime ev              uzleme ev echele ev yüchele ‘aleyye”

  • “Allah’ım! Dalalete (sapıklığa) düşmekten veya (başkalarını) dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya (başkasını) hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan, sana sığınırım.”

    5.“Allahümme barik lena fihi ve ed’imna h’eyren minhü.”

  • Ey Rabbimiz! Bunu bize mübarek ve bereketli kıl ve bize bundan hayırlısını yedir.”

   6.”Allahümme bike esbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutü ve                ileyke’l-masir.”

  • “Allah’ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”

    7.“Bismillahillezi la yedurru mea’smihi şey’ün fi’l-ardı vela fi’s-sema’ ve hüve’s-               semiu’l-alim.”

  • İsmini zikredince yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın isminden yardım talep eder, onunla korunurum. O her şeyi işitir ve bilir.” (Sabah ve akşam 3 kere okunursa ani bir bela isabet etmez.)