Esma-ül Hüsna El-Müzil

EL-MÜZİL: Yüce Allah’ın layık olanları zillete düşüren, zelil kılan, onları hor ve hakir eden anlamına gelir. Esmanın ebced değeri 770‘dir. Zikir günü salıdır. Muiz ve Müzil isimleri Kur’an’da isim olarak geçmez,sadece fiil olarak geçer.

El-Müzil Esmasının Faziletleri

Pazartesinden itibaren üç gün oruç tutan, Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp her rekatta fatihadan sonra bu ismi şerif 100 kere ‘Ya-Müzill’ deyip,düşmanının zelil olmasını isteyen kimse, isteğine ulaştığı gibi düşmanı da zelil etmiş olur.

Günlük beş vakit namazlardan sonra 770 kere bu esma-i şerifi “Ya Müzil Celle Celalühu” zikrine devam edenlere hiç kimse kötülük yapmaya cesaret edemez.

Her gün 770 kere  ‘Ya-Müzill celle celâlühû’ zikrine devam edenlere herkes itaat etmiş olur.

El-Müzil Esmasının Geçtiği Ayetler

“O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.” (Gaşiye,2)

Şüphesiz Karun, Musa’nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona, anahtarlarını (bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani, kavmi kendisine şöyle demişti: “Böbürlenme! Çünkü Allah, böbürlenip şımaranları sevmez.” (Kasas,76)

“İşte ahiret yurdu. Biz, onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır.” (Kasas,83)

İnkar edenler ateşe sunuldukları gün, (onlara şöyle denir:) “Dünyadaki hayatınızda güzelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı, alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.” (Ahkaf,20)

“O gün bir takım yüzler Rablerine bakıp parlayacaktır.” (Kıyamet,22-23)

 

Merhamet ile İlgili Ayetler

İslam’ın öngördüğü merhamet her canlıyı kapsayacak kadar geniş bir vasfa sahiptir. Anne,baba,çocuklar,yaşlılar, kadınlar,yetimler,kimsesizler,yoksullar ve hastalar başta olmak üzere tüm insanlara ve canlılara şefkatli ve merhametli davranmak müminlerin görevidir.

“Yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin.” (Hadis-i Şerif)

“Ayrıca ona tarafımızdan büyük şefkat ve merhametle birlikte tertemiz bir gönül ve yüce bir ahlak nasip ettik. O, günahlardan çok çok sakınan bir kimseydi.” (Meryem,13)

“O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut aç-açık bir yoksulu doyurmaktır.Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir.” (Beled,12-18)

“Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.” (Ali İmran,159)

“De ki: “Şu göklerdekiler ve yerdekiler kimindir?” “Allah’ındır” de. O, merhamet etmeyi kendine gerekli kıldı. Andolsun sizi mutlaka kıyamet gününe toplayacak. Bunda hiç şüphe yok. Kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar inanmazlar.” (Enam,12)

“Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: “Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.”” (İsra,24)

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum,21)

“Muhammed, Allah’ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rüku ve secde halinde, Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat’ta ve İncil’de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaad etmiştir.” (Fetih,29)

 

Kadir Suresi

Kadir suresi Mekke döneminde inmiştir. 5 ayettir. Sure, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.

kadr1_5

Okunuşu

 1. İnna enzelnahu fi leyleti-lkadr
 2. Vema edrake ma leyletu-lkadr
 3. Leyletu-lkadri ḣayrun min elfi şehr
 4. Tenezzelu-lmela-iketu ve-rrühu fiha bi-iżni rabbihim min kulli emr
 5. Selamun hiye hatta matla’i-lfecr

Anlamı

 1. Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.
 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!
 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
 5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Faziletleri

Cuma gecesi Kadir Suresini 1000 kere okuyan kimse Sevgili peygamberimizi rüyasında görür.

Kadir Suresini 100 kere okuyan kimsenin kalbine ismi Azamin ilham eder o kimse dilediği kadar dua eder ve duası kabul olur. Yani Cenab-i Hak, bu kimsenin hacetini istek dileklerini lütfederek verir.

Kadir Süresini 10 kere okuyan kimse bin küçük günahı bağışlanır.

Sabah ve akşam namazlardan sonra 3 kere okuyan kimse şeytanın şerrinden emin olur, tüm sıkıntılarından kurtuluş bulur.

Her türlü zor durumdan kurtulmak için Kadir Suresi 21 defa okunur.

Esma-ül Hüsna El-Muiz

EL-MUİZ: Aziz kılan, dilediğine izzet ve kuvvet veren, şereflendiren ve ağırlayan ve ilimde yükselten anlamına gelir. El-Muiz esmasının ebced değeri 117‘dir. Zikir günü pazardır.

El-Muiz Esmasının Faziletleri

Dünya ve ahirette aziz olmak, insanların yanında sevimli olmak ve her türlü fenalıklardan korunmak için, “Ya Muiz Celle Celalühü” diyerek 117 kere okunur.

Bu ism-i şerifi Cuma ve Pazartesi geceleri, akşam namazından sonra okuyan heybet ve hürmet sahibi olur.

5 vakit namazdan sonra 117 kere “Ya Muiz celle celalühu” zikrine devam eden kimse hem dünyada hem de ahirette aziz ve güçlü olur.

Hasetten ve zulümden korunmak için “El- Muizz” ism-i şerifi 570 defa okunup secdeye varılırsa okuyanın duası kabul olunur.

El-Muiz Esmasının Geçtiği Ayetler

De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.” (Ali İmran,26)

“Hani meleklere, “Adem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu.” (Bakara,34)

“Allah, “Sana emrettiğim zaman seni saygı ile eğilmekten ne alıkoydu?” dedi. (O da) “Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın” dedi.” (Araf,12)

Tin Suresi

Tin Suresi, Kur’an’ın 95. suresidir. Sure 8 ayettir ve Mekke’de indirilmiştir. “Tin” kelimesi Arapça’da incir ağacı anlamına gelir ki sure, incire ve zeytine yemin edilerek başladığı için bu ismi almıştır. Tin suresinin konusunda bazı önemli varlıklar üzerine yemin edilerek insanın yüksek değeri vurgulanmış, kötü ahlakın bu değeri düşürdüğü ifade edilmiştir. İman edip iyi işler yapanlar övülmüş, hesap ve cezayı yalan sayanlar kınanmış, hüküm verenlerin en üstününün Allah olduğu bildirilmektedir.

Resulullah (s.a.v) buyurdu ki: “Her kim bu sureyi okumaya devam ederse, o kişi dünyada bulundukça Allah’ü Teala ona afiyet ve yakin (şüphe olmayan iman) verir. Ve öleceği zamanda Allah’u Teala o kişiye bu sureyi okuyanların sayısınca sevap ve mükafat verir.

pic-tin-suresi-1449798886-48351285266

Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.
1- Vettiyni vezzeytuni
2- Ve turi siyniyne
3- Ve hazelbeledil’emiyni
4- Lekad halaknel’insane fiy ahseni takviymin
5- Sümme redednahü esfele safiliyne
6- İllelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun
7- Fema yukezzibuke ba’du biddiin
8- Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn

Anlamı

 1. Tin’e ve zeytun’a andolsun.*
 2. Sina dağına andolsun,
 3. Bu güvenli şehre (Mekke’ye) andolsun ki,
 4. Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.
 5. Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.
 6. Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.
 7. (Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?
 8. Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?

*Tefsir bilginleri ayette geçen “Tin” ve “Zeytun” kelimelerinin, incir ve zeytin manalarına cins isim olabileceği gibi, iki kutsal mekanın özel adı da olabileceğini söylemişlerdir. Daha sonra gelen “Sina Dağı” ve “güvenli şehir (Mekke)” ifadeleri ile uyum sağlaması açısından ikinci görüş daha sağlıklı görünmektedir.

Faziletleri

Tin Suresini yetmiş kere okuyan kimse, halkın gözünde heybetli ve gösterişli bir kimse olarak görünür.

Aynı sureyi yedi kere okuyan kimse çirkin huylardan temizlenir.