Tevbe Suresi 51.Ayet

Tevbe Suresi veya Berae Suresi, Kur’an’ın dokuzuncu suresidir. Sure 113 ayetten oluşur. Tamamı Medine’de indirilen indiriliş sırasıyla 113. suredir. Sure ismini, Allah’ın kendisine samimiyetle inanan ve tövbe edenleri affedeceğini bildirdiği 104. ayetinden almaktadır.

Screenshot_1

Kul len yusibena illa ma keteba Allahu lenâ huve mevlana ve’alaAllahi felyetevekkelilmu minun

De ki: “Bizim başımıza ancak, Allah’ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O, bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü’minler, yalnız Allah’a güvensinler.” 

Tefsiri

Ayette her şeyin Allah’ın kontrolünde olduğu, O’nun bilgisi dışında hiçbir şeyin olamayacağı ve her insanın Allah’ın kendisi için belirlediği kaderi yaşadığı haber verilmektedir. Dünya var olduğundan beri yaşayan tüm insanların doğumları da, ölümleri de dahil her iş Allah’ın izniyle, O’nun belirlediği şekilde ve zamanda gerçekleşmektedir. Yeryüzünde olan ve insanların nefislerinde meydana gelen her durum Yüce Allah’ın dilemesi dışında gelişmeyeceğine göre her zaman Rabbimize tevekkül etmek, Allah’ın kullarından istediği ve kişinin yaratılışına da en uygun tavır olacaktır. Müminler her şeyin, öncesi ve sonrasıyla Allah Katında yazılı olduğunu, Allah’ın yazdıkları dışında kimseye hiçbir şeyin isabet etmeyeceğini, nasıl, nerede ve hangi iş üzerinde olurlarsa olsunlar, Allah’ın tüm yaptıklarını çok iyi bildiğini, sonsuz akılla yaratılmış bir kadere tabi olduklarını bilirler.

Karia Suresi

Karia suresinin ilk ayetindeki “El kariah” yani karia kelimesi sureye ismini vermiştir. Karia, “sert nesne, korkunç olan, ses ve kapı çalan” anlamlarına gelmektedir. Sure 11 ayettir. Karia suresi  gerek üslup gerekse anlam bakımından kıyamet olayının büyüklüğünü ve şiddetini ifade ettiği gibi kıyametin ne zaman meydana geleceğinin bilinemeyeceğini de göstermektedir. Kıyamet gününde insanların kabirlerinden kalkarak mahşer yerine gidişleri tasvir edilmiştir. Bütün bu tasvirler, kıyamet gününde yerkürede meydana gelecek olan sarsıntının ne derece şiddetli olacağını gösterir.

kx6kb_1520580616_6023

Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

 1. El kariah
 2. Mel kariah
 3. Ve ma edrake mel kariah
 4. Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus
 5. Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş
 6. Fe emma men sekulet mevazınüh
 7. Fe hüve fi ıyşetir radıyeh
 8. Ve emma men haffet mevazınüh
 9. Fe ümmühu havıyeh
 10. Ve ma edrake mahiyeh
 11. Narun hamiyeh

Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 1. Yürekleri hoplatan büyük felaket!
 2. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?
 3. Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?
 4. O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır.
 5. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.
 6. İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse,
 7. Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.
 8. Ama kimin de tartıları hafif gelirse,
 9. İşte onun anası (varacağı yer) Haviye’dir.
 10. Sen Haviye’nin ne olduğunu ne bileceksin?
 11. O, kızgın bir ateştir.

Faziletleri

Resulullah (s.a.v) buyurdu ki: “Her kim Karia suresini okumaya devam ederse, kıyamet günü mizanı (sevap terazisi) ağır olur.“

Her işin intizamı için 100 defa okunur.
Dargınları barıştırmak için okunmaya devam edilir.
Bu sureyi okumayı adet edinenler, her tehlikeden emniyette olurlar.
Bu sureyi yazıp üzerinde taşıyan kişiye Allah’u Teala, kolay kazanabilme yollarını ihsan eder.

Zilzal Suresi

Zilzal suresi 8 ayettir ve Medine’de inmiştir. Deprem anlamına gelen zilzal kelimesinden ismini almıştır. “Zelzele” adıyla da anılmaktadır. Surede kıyamet kopması sırasındaki şiddetli yer sarsıntısının ardından kıyamet gününde yaşanacak olan sıkıntı ve dehşet verici haller anlatılmaktadır.

zilzal1_8

Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İza zülziletil erdu zilzaleha
2- Ve ahracetilerdu eskaleha
3- Ve kalel insanü ma leha
4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
5- Bienne rabbeke evha leha
6- Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a’malehüm
7- Fe mey ya’mel miskale zerratin hayray yerah
8- Ve mey ya’mel miskale zerratin şerray yerah

Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle.
1- Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
2- Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,
3- Ve insan: “Ona ne oluyor?” dediği zaman.
4- O gün yer, bütün haberlerini anlatır.
5- Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
6- O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.
7- Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.
8- Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

Faziletleri

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim bir gecede ‘Zelzele suresini okursa, Kuran’ın yarısını okumuş gibi olur.

Düşmanların şerrinden korunmak ve onlara galip gelmek için 41 kere okunur.

Bir kimse çokça Zilzal suresini namaz içerisinde okumayı adet haline getirirse, Allahu Teala o kimseye dünya servetini ihsan edeceği gibi korktuklarından da emin ve uzak kılar.

40 defa okuyan, düşmanını helak eder.

Bir kimse Cuma gecesi iki rekat namaz kılar ve onda Fatiha ve 15 kere Zilzal suresini okursa, Allahu Teala onu kabir azabından ve kıyamet sıkıntılarından emin kılar.

Beyyine Suresi

Beyyine Suresi, Talak suresinden sonra Medine döneminde inmiştir. Sure, 8 ayettir. Beyyine, apaçık delil demektir. Bu surede kafirlerden ve müşriklerden söz edilmiş, onların bazı davranışları anlatılmış, inanan ve iyi işler yapanların kurtuluşa ereceği ifade edilmiştir.

Beyyine-Suresi

Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.
1- Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te’tiye hümülbeyyineh
2- Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah
3- Fiha kütübün kayyimeh
4- Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba’di ma caethümül beyyineh
5- Ve ma ümiru illa liya’büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü’tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh
6- İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh
7- İnnelleziyne amenu ve ‘amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh
8- Cezaühüm’ınde rabbihim cennatü ‘adnin tecriy min tahtihel’enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü ‘anhüm ve radu ‘anhü zalike limen haşiye rabbeh

Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

﴾1﴿ Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar ehl-i kitaptan ve müşriklerden inkarcılar (küfürden) ayrılacak değillerdi.

﴾2-3﴿ (İşte o apaçık delil,) Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri havi tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir.

﴾4﴿ Kendilerine kitap verilenler ancak o açık delil (Peygamber) kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler.

﴾5﴿ Halbuki onlara ancak, dini yalnız O’na has kılarak ve hanifler olarak Allah’a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur.

﴾6﴿ Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkarcılar, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır.

﴾7﴿ İman edip salih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.

﴾8﴿ Onların Rableri katındaki mükafatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan (O’na saygı gösterenler) içindir.

Faziletleri

Kim, “Lem yekünillezine Keferu” (Beyyine) suresini okursa, kıyamet günü, hayrın (iyiliğin) kaynağı ile beraber olur.

Allahü Teala, Beyyine suresini okuyan kişinin kıraatini dinler ve şöyle buyurur: “Müjde olsun kulum! İzzetime yemin olsun ki, gerek dünya ve gerek ahiret hallerinden hiç birinde seni mahrum bırakmayacağım ve seni cennete yerleştireceğim ta ki hoşnut oluncaya kadar.”

Fatiha’nın Sırrı

Fatiha SuresiMekke döneminde inmiştir. Yedi ayetten oluşur. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olduğu için “başlangıç” anlamına gelen “Fatiha” adını almıştır. Kur’an’ın içerdiği esaslar öz olarak Fatiha’da vardır. Fatiha Suresi, eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Efendimiz (s.a.v) buyurdular;

“Cebrail (a.s) bana dedi ki: Allahü Teala sana selam söylüyor ve buyuruyor ki:

Kul benim huzurumda namaza durup “Allahu Ekber” dediğinde onunla aramızda bulunan perdeyi kaldırırım.

Kul “elhamdü” dediğinde Allahü Teala, “Hamd kime mahsustur?” diye sorar, o da “lillahi” diye cevap verir.

Allahü Teala, “Allah kimdir?” diye sorunca “Rabbilalemin” der. “Alemlerin Rabb’i kimdir?” buyurunca “Errahmanirrahim” der.

“Rahman ve Rahim kimdir?” diye sorunca “Malikiyevmiddin” der. Bunun üzerine Allahü Teala,

“Ey kulum, din gününün sahibi benim” der. Kul, “İyyake na’budu ve iyyake nestein (Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz) deyince Allahü Teala,
“Ey kulum, mademki yalnız bana kulluk edip yalnız benden yardım istiyorsun, o halde istediğini dile ki sana verilsin” buyurur.

Kul “İhdina (bize hidayet et) deyince Allahü Teala,
“Hangi hidayeti istiyorsun?” buyurur. Kul “Essırata’l-müstakim (Sırat-ı müstekimi, doğru yolu) deyince Allahü Teala,

“Hangi yolu istiyorsun?” diye sorar. Kul “Sıratallezine en’amte aleyhim” (Kendilerine in’am ettiğin bahtiyarların yoluna) deyince Allahü Teala:

“Ey meleklerim, siz de şahit olun ki ben bu kulumu, kendilerine nimet verdiğim peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber kıldım” buyurur.
Kul, “Ğayri’l-mağdubi aleyhim veleddallin (Ne o gazap olunanların, ne de sapkınların) deyince Allahü Teala tekrar meleklere, “Şahit olun ki ben bu kulumu nimet verdiğim kimselerden kıldım, gazaba uğramışlardan ve sapkınlardan eylemedim” buyurur.

Kul “Amin” deyince onunla beraber bütün melekler de “Amin” derler.