Namazda Okunan Dualar ve Kısa Sureler

Namazda Okunan Dualar

Sübhaneke Duası

Sübhaneke Duası

Okunuşu
Sübhâneke’l-lâhümme ve bi-hamdik ve tebâra kesmük. Ve te’âlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayruk.
“vecelle senâük” sadece cenaze namazlarında okunur.

Anlamı
Allah‘ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim.
Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Rükuda Okunan Dua

Sübhane Rabbiyelazim

Okunuşu
Sübhane Rabbiye’l Azim.

Anlamı
Ey Büyük Rabbim. Seni her türlü noksandan/kusurdan tenzih ederim.

Secdede Okunan Dua

Sübhane Rabbiyelala

Okunuşu

Sübhane Rabbiye’l Ala.

Anlamı

Ey Yüce Rabbim. eni her türlü noksandan/kusurdan tenzih ederim.

Rükudan Doğrulurken Okunan Dua

semiallahü Limen Hamideh

Okunuşu

Semiallahulimen hamideh, Rabbena leke’l-hamd.

Anlamı

Allah (c.c), kendisine hamd edenleri işitti. Ey Rabbimiz. Her çeşit hamd ancak sanadır.

Et-Tahiyyatü Duası

EtTahiyattü Duası

Okunuşu

Ettahıyyâtü lillâhi ve’s-salevâtü ve’t-tayyibâtü esselâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü
ve rahmetüllâhi ve berakâtühu, esselâmü aleynâ ve alâ ıbâdillâhi’s-salihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Anlamı

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler Allâh-ü Te’âlâ‘ya mahsustur. Ey Nebî! Allah’ın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allah’ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun. Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.

Salli ve Barik Duaları

Salli Duası

Barik Duası

Okunuşu

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Anlamı

Ey Allah’ım! İbrâhîm Aleyhisselâm ve ailesine rahmet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed aleyhisselâm ve ailesine de rahmet eyle. Muhakkak Sen hamid ve mecidsin.

Ey Allah’ım! İbrâhîm Aleyhisselâm ve ailesine bereketler ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed aleyhisselâm ve ailesine de bereketler ihsan eyle. Muhakkak Sen hamid ve mecidsin.

Rabbena Atina Duası

Rabbena Atina Duası

Okunuşu
Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Anlamı
Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahrette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabbim, merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.

Rabbena’ğfirli Duası

Rabbenagfirli Duası

Okunuşu
Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekumü’l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Anlamı
Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla. Ey Rabbim merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.

Kunut Duaları

kunut-dualari

Okunuşu: Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu’minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk

Anlamı: Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Okunuşu: Allâhumme iyyâke na’budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes’a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhık

Anlamı: Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

Namazda Okunan Kısa Sureler

Fatiha Suresi

Fatiha Suresi

Okunuşu
 Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în.  İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd o âlemlerin Rabbi, O Rahmân ve Rahim, O, din gününün maliki Allah’ın. Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. Hidayet eyle bizi doğru yola, O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların  ve o sapmışların yoluna değil.

Asr Suresi


Asr Suresi
Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm. Vel asr. İnnel insane le fi husr. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.

Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Asra yemin olsun ki. İnsan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

Fil Suresi

Fil Suresi

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm. Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.

Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine! Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?  Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.  Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

Kureyş Suresi

Kurayş Suresi

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm. Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.

Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Kureyş’e imkan sağlandığı için, Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için, Hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler! Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Ma’un Suresi

Maun Suresi

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm. Era’eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüman salâtihim sâhû. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn.

Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Gördün mü o dine yalan diyeni? İşte yetimi itip kakan odur! Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Fakat veyl o namaz kılanlara ki,  Namazlarında yanılmaktadırlar. Onlar ki, gösteriş yaparlar. Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).

Kevser Suresi

Kevser Suresi

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.  İnnâ a’taynâkel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter.

Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah‘ın adıyla. Muhakkak Biz, sana Kevseri’i verdik. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes! Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

Kafirun Suresi

Kafirun Suresi

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm. Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ  a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki: Ey kafirler Tapmam o taptıklarınıza! Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz. Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza. hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz. Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)!

Nasr Suresi

Nasr Suresi

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm. İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ.

Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde, insanları bölük, bölük Allah’ın dinine girerlerken gördüğünde. Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

Tebbet Suresi

Leheb Suresi

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed.

Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ebu Leheb’in iki eline yuh oldu, kendine de yuh. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. O, bir alevli ateşe yaslanacak. Karısı da odun hamalı olacak! Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde.

İhlas Suresi

İhlas Suresi

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). Doğurmadı ve doğurulmadı . O ‘na bir denk de olmadı.

Felak Suresi

Felak Suresi

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine, Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

Nas Suresi

Nas Suresi

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Anlamı
Rahman
ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine. İnsanların hükümdârına. İnsanların ilâhına,  O sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.  Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Namazda Okunan Dualar ve Kısa Sureler” için 26 yorum

  1. Herkez , 2016 ,20015 de bu yorumları yazmışşşş upppps >siz kusuruma bakmayın arkadaşlar <

   (bu duaları ciden çoooook beğendim)

 1. Çok güzel bi site ALLAH yapandan ve emği geçen herkezden razı olsun herkeze tavsiye edilir

 2. Rabbim razı olsun emeği geçenlerden. Bütün dualarımızı kabul buyurur insallah. Allah yar ve yardımcımız olsun cümleten. (Amin)

 3. Rabbim razı olsun emeği geçenlerden. Bütün dualarımızı kabul buyurur insallah. Allah yar ve yardımcımız olsun cümleten. (Amin)

 4. Öncelikle ALLAH’IN SELAMI VE BEREKETİ ÜZERİNİZE OLSUN.
  YAPMIŞ OLDUĞUNUZ ÇALIŞMADAN DOLAYI ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN..

 5. Allah sizden razı olsun.
  Rabbena atina , rabbenağfirli , Allahümme salli barik bunlari 10 günde sayenizde ezberledim allah sizin gibi kullarına mutluluk getirsin çok saolun.

 6. ihtiyacım olan dualara kolaylıkla ulaştım ve çok memnun kaldım.. Rabbim de sizlerden memnun kalsın.. binlerce kez allah razı olsun.. teşekkür ederim..

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s