Esma-ül Hüsna El-Muiz

EL-MUİZ: Aziz kılan, dilediğine izzet ve kuvvet veren, şereflendiren ve ağırlayan ve ilimde yükselten anlamına gelir. El-Muiz esmasının ebced değeri 117‘dir. Zikir günü pazardır.

El-Muiz Esmasının Faziletleri

Dünya ve ahirette aziz olmak, insanların yanında sevimli olmak ve her türlü fenalıklardan korunmak için, “Ya Muiz Celle Celalühü” diyerek 117 kere okunur.

Bu ism-i şerifi Cuma ve Pazartesi geceleri, akşam namazından sonra okuyan heybet ve hürmet sahibi olur.

5 vakit namazdan sonra 117 kere “Ya Muiz celle celalühu” zikrine devam eden kimse hem dünyada hem de ahirette aziz ve güçlü olur.

Hasetten ve zulümden korunmak için “El- Muizz” ism-i şerifi 570 defa okunup secdeye varılırsa okuyanın duası kabul olunur.

El-Muiz Esmasının Geçtiği Ayetler

De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.” (Ali İmran,26)

“Hani meleklere, “Adem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu.” (Bakara,34)

“Allah, “Sana emrettiğim zaman seni saygı ile eğilmekten ne alıkoydu?” dedi. (O da) “Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın” dedi.” (Araf,12)

Esma-ül Hüsna Er-Rafi

ER-RAFİ: Dilediğini yücelten, yukarı kaldıran, zilletten izzete çıkaran, makam ve mertebelerini yükselten, dereceleri artıran anlamına gelir.Zikir sayısı 351, zikir günü pazardır. Sabah erken bir vakitte ve ikindi namazı sonrasında ‘Er-Rafi’ ya da‘Ya Rafi’ diyerek zikredilir.

Er-Rafi Esmasının Faziletleri

Her gün 1251 kere “Ya Rafi, Ya Basit celle celalühu” zikrine devam eden kimsenin ilmi ve malı artar.

İnsanlar arasında ve işinde yükselmek isteyen kimse bu zikri ‘Ya Rafi’ diyerek 351 defa okumaya devam etmelidir.

Pazartesi veya Cuma geceleri akşam namazından sonra 440 kere Ya Rafi ismini okuyan halk arasında heybetli ve güçlü olur.

Zalimlerden kurtulmak için 70 defa bu ismi şerif okunur.

Gece yarısı 351 defa Ya Rafi ismi şerifini okuyan kimse, gönül rahatlığına ulaşır.

Er-Rafi Esmasının Geçtiği Ayetler

“O, (kimini) yükseltir, (kimini) alçaltır.” (Vakıa,3)

“Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir.” (Naziat,28)

“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.” (Hucurat,13)

“O, dereceleri hakkıyla yükseltendir, Arş’ın sahibidir. Buluşma günü hakkında (insanları) uyarmak için, iradesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine, kendi indirir.” (Mümin,15)

“Ey iman edenler! Size, “Meclislerde yer açın” denildiği zaman açın ki, Allah da size genişlik versin. Size, “Kalkın”, denildiği zaman da kalkın ki, Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Mücadele,11)

“Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra arşa kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi (hakkıyla) düzenler, yürütür, ayetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız.” (Rad,2)

“Bir de dediler ki: “Ona (açıktan göreceğimiz) bir melek indirilse ya!” Eğer (öyle) bir melek indirseydik artık iş bitirilmiş olurdu, sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. (Hemen helak edilirlerdi.)” (Enam,8)

Esma-ül Hüsna El-Hafıd

EL-HAFID: Aşağıya indiren, alçaltan, değerini azaltan anlamına gelir.  Kulların yükselmesi ve alçalması yani zenginleşmesi ve yoksullaşması Allah’ın elindedir. Zikir adedi 1481’dir. Zikir günü pazar, zikir saatleri ise sabah gün doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır.

El-Hafıd Esmasının Faziletleri

Bir kimse üç gün oruç tutup dördüncü gün bir mecliste “Ya-Hafid” ismini 70.000 defa okursa düşmanın şerrinden emin olup korunur.

Zalimlerin helak ve hakir olmaları için 1481 defa okunur.

Bu adın özel hizmet meleğinin adı Akyail’dir ve emrinde 4 komutan meleği vardır. Bu 4 meleğin her birinin komutası altında 1481 melek vardır. Bu 1481 melek de ayrı ayrı yine 1481 meleğe emir vermektedirler. Hafid adını çokça anan kimselere, bu adın hizmet meleği olan Akyail gökten inerek, kendisini çağıran kimsenin isteği ne ise yerine getirir.

Çağrı, aşağıdaki dua ile yapılır:
“Ya Hafid ente-IIezi hafadta rütebi ehlil cühud fi-dderekat, ve ente Hezi tekma-ühüm bi kahrike ve sıfateke el müsellati ve entellezi tüaziz aleyhim lemma evcedtehüm bihi inde inkısmail hassanati ve sseyiati, Es’elüke bi sırril fi kulubil ebrari vel ah-yari ve bi nuril envari el münbasiti fil aktari. En tec’aleni hafızan li nefsi ve sırri fi makamil übudiyyeti mütehaşşian leke inde zuhuri-ttenezzülati bi sırri el rübubiyyeti vel hitabiyyeti vel insiyyeti ve erzükni hazfan vafiran minel Maarifil Ilahiyyeti, in-neke semlü-ddüai, kadirün ala ma teşaü ya rebbel alemin…”

El-Hafıd Esmasının Geçtiği Ayetler

“O, alçaltıcı, yükselticidir.” (Vakıa,3)

Esma-ül Hüsna”El-Basıt”

EL-BASIT: Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten demektir. Esmanın zikir sayısı 72‘dir. Zikir vakitleri ise cuma günü gündüz saat “1”, geceleri ise saat “2”dir. Bu ismi, “Kabıd” ismiyle beraber değerlendirmelidir.

El-Basıt Esmasının Faziletleri

El-Basıt esması, her türlü korkulardan korunup emin olmak, sevinmek ve rızkın bol olması için  “Ya-Basıt Celle Celalühü” diyerek 72 defa okunabilir.

El-Basıt ism-i şerifini Duha(kuşluk) namazından sonra ellerini semaya kaldırıp 10 kere okursa rızkı bollaşır,zenginliğe kavuşur.

Her gün 72 kere ” Ya Basıt, Allamü’l-guyub celle celalühu ” zikrine devam edenin rızkı artar, unutkanlığı varsa geçer.

Her gün 72 defa okuyup vird edinen bir kimse herkes tarafından hem sevilir, hemde sayılır ve çevresi de genişlediği gibi ona kapalı kapılar ardına kadar açılıp, malı ve parasında da artış gözlenir.

El-Basıt Esmasının Geçtiği Ayetler

“Kimdir Allah’a güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin. (Rızkı) Allah daraltır ve genişletir. Ancak O’na döndürüleceksiniz.” (Bakara,245)

“Allah, rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir.” (Rad,26)

“Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.” (İsra,30)

Esma-ül Hüsna “El-Kabıd”

EL-KABID: Lütuf ve hikmetleriyle kullarına vermiş olduğu maddi manevi rızkları sıkan, tutan, daraltan, zorlaştıran anlamlarına gelir. Zikir adedi 903‘tür. Zikir günü perşembe, zikir vakitleri ise sabah gün doğduğu vakit ve ikindinin son vaktidir.

Kabıd isminin etkisini birçok yerde görebilirsiniz: Sıkışan trafikte, öğrenilmeye çalışılan bir meselenin anlaşılamamasında, mahsullerin bir felaket ile helak olmasında, toprağın kuraklaşıp ekinlerin bitmemesinde, işlerin kesat gitmesinde, hayatın insanlara zorlaşmasında ve diğer bütün sıkıntı ve zorluk hallerinde tecelli eder.

El-Kabıd Esmasının Faziletleri

Her gün 903 kere ve özellikle de Perşembe günü zikir saatinde zikrine devam edenin dostu ve ahbabı çok olur.

Bu ismi şerifi 4 gün boyunca ara vermeden 903 defa ‘Ya Kabıd’ diye çekmeye devam eden bir kulu Allahu Teala düşmanın şerrinden korur ve onu huzura ve feraha kavuşturur.

Günlük bu ismi şerifi 903 defa ‘Ya Kabıd’ diyerek zikrine devam edenlerin bütün sıkıntıları üzerinden kalkar, kalbi temizlenip arınır. İnsanların karşısında heybetli olur.

Günlük bu esmasının zikrine ‘Ya Kabıd’ ya da ‘El-Kabıd’ olarak zikrine devam eden bir kimsenin arkadaş, dost ve seveni çok olur.

El-Kabıd Esmasının Geçtiği Ayetler

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.”  (Bakara,155)

“Onlar; başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler.” (Bakara,156)

“Kimdir Allah’a güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin. (Rızkı) Allah daraltır ve genişletir. Ancak O’na döndürüleceksiniz.” (Bakara,245)

“De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.” (Ali İmran,26)

“De ki: “Şüphesiz, Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Sebe,39)

“Allah, (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Zümer,42)